ÇALIŞANLARIN KADERCİLİK ALGILARININ İŞ GÜVENLİĞİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN ALGILARINA ETKİSİ: DEPO ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2019-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 60-70
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin depolarında görev yapan mavi yakalı depo çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada çalışanlarının, işlerini ifa ederken iş güvenliğine ilişkin hissettikleri kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla basit regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ölçmek üzere Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ve geçerlilikleri içinse faktör analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada Türkiye'deki lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 kişi üzerinde gerekli analizler yapılmıştır. Söz konusu araştırmada iki ayrı ölçekten yararlanılarak geliştirilmiş bir anket formu kullanılmıştır. Ölçekler beşli Likert tipinde geliştirilmiştir. Yapılan basit regresyon analizi sonucunda lojistik işletmelerinin depolarında çalışan 410 mavi yakalı çalışandan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda çalışanların kadercilik algılarının iş güvenliğine ilişkin endişelerine yönelik algıları üzerinde pozitif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the impact of perceived fatalism of blue-collar warehouse workers operating in the logistics sector in Turkey on their perceived occupational safety concerns was examined. In this study, simple regression analysis was used to examine the effects of fatalism perceptions of employees on occupational safety concerns. Cronbach Alpha reliability analysis was used to measure the reliability of the scales used in the study and factor analysis was used for their validity. The study was conducted on 410 people working in the warehouse of logistics companies in Turkey. In this study, a questionnaire was developed by using two different scales. The scales were developed in five-point Likert type. As a result of the simple regression analysis, the findings obtained from 410 blue-collar employees working in warehouses of logistics enterprises were evaluated. As a result, it was found that employees' perceptions of fatalism had a positive effect on their perceptions of job security concerns.

Keywords


 • Ayim Gyekye, S., & Salminen, S. (2007). Workplace safety perceptions and perceived organiza- tional support: do supportive perceptions influence safety perceptions?. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 13(2), 189-200.

 • Aytaç, S., Özok, A. F., Yamankaradeniz, N., Akalp, G., Çankaya, O., Gökçe, A., & Tüfekçi, U. İSG Kültürü Oluşmasında Metal Sanayinde Çalışan Kadınların Risk Algısı Üzerine Bir Araştırma. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5, 59-67. Rundmo, Torbjorn ve Andrew R. Hale (2003); “Managers’ Attitudes Towards Safety and Accident Prevention,” Safety Science 41 (2003), s.557–574.

 • Brown, R. L., & Holmes, H. (1986). The use of a factor-analytic procedure for assessing the vali- dity of an employee safety climate model. Accident Analysis & Prevention, 18(6), 455470.

 • Cox, S. J., & Cheyne, A. J. T. (2000). Assessing safety culture in offshore environments. Safety science, 34(1-3), 111-129.

 • Dedobbeleer, N., & Béland, F. (1991). A safety climate measure for construction sites. Journal of safety research, 22(2), 97-103.

 • Esparza, O. A. (2005). Factors derived from fatalism scales and their relationship to health- related variables (Doctoral dissertation, University of Texas at El Paso).

 • Flin, R. (2007). Measuring safety culture in healthcare: A case for accurate diagnosis. Safety sci- ence, 45(6), 653-667. Reese, a.g.e., s. 327.

 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık.

 • Lingard, H. (2002). The effect of first aid training on Australian construction workers' occupati- onal health and safety knowledge and motivation to avoid work-related injury or illness. Construction Management & Economics, 20(3), 263-273.

 • Makin, A. M., & Winder, C. (2008). A new conceptual framework to improve the application of occupational health and safety management systems. Safety Science, 46(6), 935-948.

 • Özkılıç, Ö. (2005). İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolo- jileri. TİSK Yayınları, Ankara.

 • Reese, C. D. (2008). Occupational health and safety management: a practical approach. CRC press.

 • Rundmo, T., & Hale, A. R. (2003). Managers’ attitudes towards safety and accident preven- tion. Safety science, 41(7), 557-574.

 • Swartz, G. (2000). Safety culture and effective safety management. National Safety Council.

 • Topçuoğlu, H., & Özdemir, Ş. (2003). İş Sağlığı ve Güvenliğinde Davranış Değişikliği Yaratma Süreci. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Yayın no E/2003/317, Adana, 2-3.

 • Williamson, A. M., Feyer, A. M., Cairns, D., & Biancotti, D. (1997). The development of a measu- re of safety climate: the role of safety perceptions and attitudes. Safety Science, 25(1-3), 15-27.

 • Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: theoretical and applied implicati- ons. Journal of applied psychology, 65(1), 96.

                                                                                                    
 • Article Statistics