14 YAŞINDAKİ FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLARDA BOSUBALL KUVVET ANTRENMANLARININ BAZI PARAMETRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 174-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı 14 yaşındaki futbol oynayan çocuklarda bosuball (bosu topu) kuvvet antrenmanlarının bazı parametrelere etkisini incelenmiştir. Araştırmaya Elâzığ ilinde hankendi sporda futbol oynayan 14 yaşındaki çocuklar hankendi spordan izin alınarak yapılmıştır. Araştırma kapsamında sporculara 8 hafta boyunca haftada 3 saat bosuball ile günde 1’er saatlik kuvvet egzersizleri uygulanmıştır. 8 hafta önce bu sporculardan alınan dikey sıçrama, 30 metre sürat ve durarak uzun atlamadan ilk ölçümler alındı. 8 hafta sonra son ölçümler alınarak kaydedildi. Dikey sıçrama, durarak uzun atlama ve 30 metre sürat testinde istatiksel olarak P<0,05 den olduğundan anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiş olup dikey sıçrama ve 30 metre sürat testi arasındaki ilişkiye bakıldığında kuvvetli bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak bosuball ile yapılan kuvvet egzersizlerinin, sporcular üzerinde dikey sıçrama, durarak uzun atlama ve 30 metre süratin geliştirilmesinde önem arz ettiğini söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

14 of the children who play football bosuball (bosu ball) strength training has the effect of excessive parameters. Sportswoman playing sports in the sports hall of 14 athletes. The study was conducted with bosuball 3 hours a week for 8 weeks and a 1-hour strength score for 8 weeks. 8 weeks before the vertical jump from these athletes, 30 meters speed and stop the first measurements were made from the long jump. After 8 weeks son measurements were recorded. In the turbidity and 30 meter speed test, it is combined with a 30 meter speed test with a distance from P <0.05. As a result, the force exercises with bosuball need to be vertical leap over the athletes, long jump and slow in the perspective of the 30-meter speed. Keywords: Bosuball, Strength training,

Keywords


 • Arslan E., İnce G., (2015) ‘’12 Haftalık Egzersiz Programının Atipik Otizmli Çocukların Kaba Motor Beceri Düzeylerine Etkisi’’ Uluslararası Spor, Egzersiz Ve Antrenman Bilimi Dergisi 1(1)51-62.

 • Benzer A. (2010). ‘’Türk Futbol Dili. Journal Of Language And Linguistic Studies’’.;6(2):88-103.

 • Biçer M, Akkuş H. (2005). ‘’Futbolcularda Hazırlık Dönemi Çalışmalarının Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi’’. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2): 27-34.

 • Biçer Y, Savucu Y, Kutlu M, Kaldırımcı M, Pala R. (2004 ). ‘Güç Ve Kuvvet Egzersizlerinin Zihinsel Engelli Çocukların Hareket Beceri Ve Yeteneklerine Etkisi’’. Doğu Anadolu Araştırmaları,

 • Biçer Y, Savucu Y, Kutlu M, Kaldırımcı M, Pala R. (2004). Güç Ve Kuvvet Egzersizlerinin Zi- hinsel Engelli Çocukların Hareket Beceri Ve Yeteneklerine Etkisi. Doğu Anadolu Araştırmaları,; 173-179.

 • Cavdar, K.,(2006), ‘’Pliometrik Antrenman Yapan Öğrencilerin Sıçrama Performanslarının İnce- lenmesi’’, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Bitirme Tezi. 113-114.

 • Cicioğlu, İ., Gökdemir, K., Erol, E. (1996). ‘’Pliometrik Antrenman 14-15 Yaş Grubu Basketbolcu- ların Dikey Sıçrama Performansı İle Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi’’. Spor Bilimleri Dergisi, 7, (1), 11-13.

 • Coşan F., Demir A., (2000). “Türk Çocuklarının Fiziki Uygunluk Normları (İstanbul İli Örneği)”, Mart Matbaacılık, İstanbul.

 • Di Salvo, V., Baron, R., Tschan, H., Calderon Montero, F. J., Bachl, N. And Pigozzi, F. (2007). ‘’Performance Characteristics According To Playing Position İn Elite Soccer’’. International Journal Of Sports Medicine, 28 (3), 222.

 • Fleck, S.J, Kraemer, W.J. (1997). ‘2Designingstrength Training Programs. 2nd Ed. Human Kine- tics Champaign’’.;155-179.

 • Günay M., Sevim Y., Savaş S., Erol A. E. (1994). ‘’Pliometrik Çalışmaların Sporcularda Vücut Yapısı Ve Sıçrama Özelliklerine Etkisi’’. Hacettepe Ünv. Spor Bil. Tek. Y.O Spor Bil. Dergisi 6 (2): 39-44.

 • İmamoğlu O., Bostancı Ö., Kabadayı M., (2004). ‘2Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerin- de 30 Metre Koşu Ve Margaria Kalamen Anaerobik Güç İlişkisinin Araştırılması’’, Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (4) 147-154

 • Mackenzıe B., (2005). “101 ‘’Performance Evaluation Tests”, Elektric Word Plc, London.

 • Ostojıc S.M, Mazýc S, Dikic N. (2006). ‘’Profiling İn Basketball: Physical And Physiological Characteristics Of Elite Players’’. Journal Of Strength And Conditioning Research; 20(4): 740.

 • Paish W.: ‘’The Complete Manual Of Sports Science’’. A&C Black Published İn. 1998.

 • Pancar Z., Biçer M., Özdal M., (2018). ‘’12 – 14 Yaş Kadın Hentbolculara Uygulanan 8 Haftalık Pliometrik Antrenmanların Seçilmiş Bazı Kuvvet Parametrelerine Etkisi’’ Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi 9(1):18-24

 • Payne V.G. Larry D.I. ‘’Human Motor Development: A Lifespanapproach’’. Myfield Publishing Company, 1991;61-62.

 • Pekel H.A., (2007). “Atletizmde Yetenek Aramasına Bağlı Olarak 10-12 Yaş Grubu Çocuklarda Bazı Değişkenler Üzerinde Normatif Çalışma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Reilly, T., Korkusuz, F. (Eds.). (2008). ‘’Science And Football’’. VI: The Proceedings Of The Sixth World Congress On Science And Football. Routledge

 • Re- sim1.Https://Www.Google.Com.Tr/Search?Rlz=1C1CAFB_Entr618tr618&Biw=1366&Bih =626&Tbm=İsch&Sa=1&Ei=Kuzqw5wepıwmsggı6qrgdw&Q=Bosu+%C3%A7al%C4%B1 %C5%9Fmas%C4%B1&Oq=Bosu+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1&Gs_L=İm g.3...9839.9839.0.10038.1.1.0.0.0.0.190.190.0j1.1.0....0...1c.1.64.İmg..0.0.0....0.Dbrixklefb0 Erişim:13.11.2018

 • Sadak E., ‘’12-14 Yaş Kız Voleybol Sporcularına Uygulanan Statik Denge Antren- manlarının Dikey Sıçrama Üzerine Etkisi’’ Fırat Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi 2004.

 • Schmidt Rt, Toews J.V. ‘’Grip Strength As Measured by the jamar dynamometer. Archphys- medrehab’’ 1970; 51: 321 327.

 • Sever, O. (2013). ‘’Futbolcuların Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Mevki ve Yaş Değişkenlerine Göre İncelenmesi’’. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Ürer S. (2013). ‘’15- 17 Yaş Grubu Erkek Hentbolculara Uygulanan Üst Ve Alt Ekstremiteye Yönelik Pliometrik Antrenmanların Dikey Sıçrama Performansına Ve Blok Üstü Şut İsabetlilik Oranına Etkisinin Araştırılması’’, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

                                                                                                    
 • Article Statistics