ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNA ETKİSİ: BAHÇELİEVLERDEKİ LİSELERDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 122-132
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı örgüt kültürünün öğretmen motivasyonu üzerindeki etkisini belirlemektir. Yaptığı işten haz duymayan gerekli motivasyona sahip olmayan bireylerin başarılı sonuçlar elde etmesi oldukça zordur. Her sektörde geçerli olan bu gerçek, öğretmenler için de geçerlidir. Çalıştığı okulda yönetimle sorun yaşayan, kendini kurumuna bağlı hissedemeyen, mobbing’e maruz kalan öğretmenlerden yüksek performans göstermeleri beklenemez. Burada önemli olan okul yönetimi tarafından doğru motivasyon araçlarının seçilip uygulanabilmesidir. Öğretmenlerin motivasyonunu sağlayan önemli bir unsurun da örgüt kültürü olduğu düşünülmektedir. Araştırmamızın örneklemini İstanbul ili Bahçelievler ilçesindeki liseler oluşturmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda toplamda 351 öğretmene uygulanan anketimizin tamamı analize tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin tamamı SPSS 20 istatistik programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde demografik bilgilerin elde edilmesinde tanımlayıcı bulgulara yönelik frekans analizi, ölçeklerin güvenilirliğine yönelik Cronbach’s Alpha güvenilirlik testi, hipotezlerin hangisinin kabul edileceğini belirleyebilmek için öncelikli olarak çapraz tablolar ve sonra ANOVA testi, faktör yapılarının belirlenmesine yönelik olarak faktör analizi ve faktör analizinden elde ettiğimiz gruplar arasındaki ilişki Pearson Korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Yapılan analiz neticesinde örgüt kültürü unsuru ile öğretmen motivasyonu unsuru arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of organizational culture on teacher motivation. It is rather difficult for individuals who do not have the necessary motivation that do not get pleasure from their work to achieve successful results. This applies to all teachers as everyone as in the real sector. It can not be expected that the teachers who are exposed to the mobbing who are having trouble with the management at the school they work in. It is important here that school management can select and implement the right motivation tools. It is thought that organizational culture is an important element that provides the motivation of the teachers. The sample of our research constitutes the high school in Bahçelievler district of Istanbul. A total of 351 teachers were employed in accordance with the permission obtained from the Provincial Directorate of National Education. All of the data obtained were analyzed in the SPSS 20 statistical program. Frequency analysis for descriptive data with demographic information obtained in analysis of data, Cronbach Alpha reliability test for reliability of scales, To determine which of the hypotheses will be accepted, cross tables first and then anova test, Factor analysis for determining factor structures And the relationship between the groups we obtained from the factor analysis was examined by the Pearson correlation coefficient. As a result of the analysis, it was found that there is a statistically significant relationship between organizational culture element and teacher motivation element and this relationship is positive and strong relation.

Keywords