1924 İLE 2005 YILLARI ARASINDAKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN HUKUK KONULARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 344-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı 1924 ile 2005 yılları arasındaki Sosyal Bilgiler öğretim programlarında yer alan hukuk konularının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 1924’den 2005’e kadar olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretim programları incelenmiştir. Bu programlarda hukuk konularının yer aldığı dersler ve bu derslerin haftalık ders saatleri, üniteler ve programlarda yer alan amaçlar tespit edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni, veri toplama tekniği olarak da doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemiyle toplanmış olan veriler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda 1924’den 2005’e kadar olan ilkokul, ortaokul, ilköğretim Sosyal Bilgiler öğretim programı ve Sosyal Bilgiler dersinin kapsamına giren tarih, coğrafya, yurt bilgisi derslerinin programları incelendiğinde hukukla ilgili konuların ve kavramların yer aldığı, aynı zamanda yıllar içerisinde ünitelerin ve amaçların dağılımı değişse de içeriğin birbirine yakın olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the law subjects found in social studies curricula between 1924-2005. For this purpose, curricula of social studies in primary and secondary schools were analyzed in detail. The sunjects containing law subjects, weekly hours of those lectures, units and targets of lectures were determined. Case study was selected for this study. For data collection tool, document analysis was used. Those data gathered from document analysis were analyzed via descriptive analysis method. As a result of the study, law subjects were found in social studies curricula especially in histroy, geography and citizenship courses. Also, in spite of units and targets of subjects have changed in years, comtents of the courses have remained the same.

Keywords