GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN “SANATÇI” KAVRAMINA İLİŞKİN ZİHİNSEL İMGELERİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 328-343
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin “sanatçı” kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Resim ve Seramik- Cam Bölümlerinde öğrenimlerine devam eden 168 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerden, “Sanatçı …………benzer çünkü ………… gibidir” cümlesini tamamlamalarıyla veriler elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrenciler, sanatçı ile ilgili olarak toplam 69 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar, ortak özellikleri bakımından irdelenerek on farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Söz konusu bu kavramsal kategorilerin katılımcı türü, bölümler ve üretilen metaforlar açısından önemli derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research has been conducted to reveal the metaphors of students of the Faculty of Fine Arts and Design about “artist” concept. 168 students participated in the study in Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design, Traditional Turkish Arts, Graphic Design, Painting and Ceramics- Glass Departments. The research datum were obtained by students’ completing the sentence “Artist is like ......because........”. Research Method’s Content Analysis Technique was used to analyze and interpret the collected datum. According to the outcome of the research students produced a total of 60 valid metaphors related to art. These metaphors are analyzed in terms of their common features and are divided into tendifferent conceptual categories. These conceptual categories differ significantly in terms of participant type, sections and metaphors produced.

Keywords