ÖĞRETMEN ADAYLARININ KENDİLERİNE YÖNELİK DİJİTAL OKURYAZARLIK DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 156-172
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; dijital okuryazarlık hakkında öğretmen adaylarının kendilerine yönelik değerlendirmelerini belirlemek ve bu değerlendirmeleri belirli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Fen Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dallarında öğrenimine devam eden 340 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Acar (2015) tarafından geliştirilen “Dijital Okuryazarlık Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık bakımından kendilerini “Çok Yeterli” seviyede gördükleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının kendilerine yönelik dijital okuryazarlık değerlendirmelerinin; cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, kişisel bilgisayara ve sosyal medya hesaplarına sahip olma değişkenleri açısından anlamlı derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm ve günlük internet kullanma sürelerinin ise kendilerine yönelik dijital okuryazarlık değerlendirmelerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan dijital teknolojilere yönelik uyum çalışmalarının öğretmen adaylarının dijital okuryazarlıkları üzerindeki önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to specify preservice teachers’ own perception of digital literacy and to analyze the results in terms of some variables. The research is in the relational screening model. The working group of the study is 340 preservice teachers studying Science Teaching, Turkish Teaching, Elementary School Teaching or Psychological Counseling and Guidance at Kırıkkale University in 2018-2019 academic year. In the study as a data collection tool “Digital Literacy Assessment Tool” developed by Acar (2015) is used. The data is analyzed with SPSS 22.0. The findings indicate that the presevice teachers see themselves “Very Sufficient” at digital literacy. It is found that the preservice teachers’ own perception of digital literacy differs significantly in terms of variables like age, university grade (year), having personal computer and social media account. As the preservice teachers’ faculty and daily use of internet are not significant in terms of digital literacy, those variables are found to be insignificant variables. It has been focused that the adaptation to the digital literacy, in perpetual change and progress, has an effect on the preservice teachers’ digital literacy.

Keywords