ÇEVRE PROBLEMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN SU ELÇİLERİ ÇİZGİ FİLMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 317-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklar için hazırlanan eğlence programları, canlandırmalar, müzikler ve çizgi filmler çocukların televizyonda ilgi ile izledikleri çocuk yayınlarıdır. Çocukların özellikle çizgi filmler aracılığıyla somut veya soyut pek çok kavramı öğrendikleri de düşünülecek olursa içeriği özenle hazırlanmış çizgi filmlerin çocukların bilişsel gelişiminde önemli rol oynadığı söylenebilir. Okul öncesi dönem, çocuğun çevreye ilişkin olumlu tutum ve davranışlar edinmesi ve bunların ileriki yaşantısına temel oluşturması açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Çocukların çizgi film karakterleri ile özdeşim kurdukları ve çizgi film programındaki olumlu ve olumsuz karakterleri örnek aldıkları düşünüldüğünde özellikle çevre kavramı üzerine kurgulanmış çizgi filmlerin, çevre eğitimi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Alan literatüründe özellikle bu kavram üzerine kurgulanmış bir çizgi filmin çevre eğitimi bağlamında analiz edildiği bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada ‘Su Elçileri’ çizgi filminin çevre problemleri ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Filmde genel olarak çevreyi koruma bilincinin kazandırılmaya çalışıldığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Entertainment programs, animations, music and cartoons prepared for children are children's programs that they watch with interest on television. If we think that children learn many concrete or abstract concepts especially through cartoons, it can be said that carefully prepared cartoons play an important role in children's cognitive development. Pre-school period has a great importance for the child to have positive attitudes and behaviors related to environment and as a basis for their future life. Considering that children identify with the cartoon characters and take the positive and negative characters in the cartoon program as a model, it is thought that the cartoons constructed on the concept of environment will be beneficial in terms of environmental education. In the field literature, there is no study in which a cartoon based on this concept is analyzed in the context of environmental education. Therefore, the aim of this study is to evaluate the ‘’Water Ambassadors’’ cartoon in terms of environmental problems and sustainability. In this study, the content analysis of qualitative research methods was used. In the cartoon, it has been determined that the consciousness of protecting the environment in general is trying to gain.

Keywords