GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE PİYANO BAŞARISI VE DUYGUSAL ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (İSTANBUL AVNİ AKYOL GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2019 -20
Number of pages: 86-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilindiği gibi Güzel Sanatlar Liseleri, ortaöğretim düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardır. Hiç kuşkusuz; Eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği ana bilim dalları, konservatuarlar ve güzel sanatlar fakültelerinin müzik ve sahne sanatları bölümlerinde okumayı hedefleyen müzik bölümü öğrencileri için piyano dersi oldukça önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalarda sadece yetenek ve zekânın enstrüman eğitiminde yeterli olmadığı görülmüş ve EQ ile ister sanatçı ister öğretmen veya müzik araştırmacısı olmayı hedefleyen GSL öğrencilerinin piyano ders başarısı ile anlamlı bir ilişkisinin olup olmadığı tespit edilmek istenmiştir. Bu çalışmanın amacı; güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin piyano başarısının duygusal zekâ boyutu ile arasındaki ilişkinin irdelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf müzik bölümü öğrencilerine, kişisel bilgi formu ve Ergin (2017)’nin uyarlama çalışması olan Duygusal Zekâ Ölçeği Adölesan Kısa Formu uygulanarak, anket sonuçları SPSS 23 programında değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda duygusal zekâ ve piyano başarısı cinsiyete, yaşa, piyano çalışma süresi, piyanoya ilgi ve evinde piyano olması durumu ile arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Fakat elde edilen verilere göre duygusal zekâ ölçek skoru ile piyano başarı puanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

As it is known, Fine Arts High Schools are institutions that provide professional music education in secondary education. Certainly; piano lessons have a great importance for music department students who aiming to study in the departments of the music teaching of the faculties of education, conservatories and music and performing arts departments of fine arts faculties. In researches, it was seen that only talent and intelligence were not sufficient in instrument education and it was aimed to determine whether the students of fine arts high schools who aiming to be an artist, teacher or music researcher have a meaningful relationship with the success of piano lessons or not with EQ. The aim of this study; is to examine the relationship between piano success and emotional intelligence. For this purpose, Emotional Intelligence Scale Adolescent Short Form which is the adaptation study of Ergin (2017) and personal information form were applied to the 9, 10, 11 and 12th grade music students of the İstanbul Avni Akyol Fine Arts High School and the results of the survey were evaluated in SPSS 23 program. At the end of the analysis, a significant relationship was found between emotional intelligence and piano success, sex, age, piano study time, interest in piano and piano in house. However, according to the obtained data, the relationship between emotional intelligence scale score and piano success scores was not found statistically significant.

Keywords