DENİZLİ ÇAL İLÇESİNDE İNTERNET VE MEDYA KULLANIMI İLE BİLGİ KİRLİLİĞİNİN KULLANICILARIN ALIŞKANLIKLARINA YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 487-494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günlük yaşamda daha fazla yer bulan sosyal medya olgusu günlük hayatın vaz geçilmezi konumunda bulunmaktadır. Sosyal medyanın kullanımı kişiler arasında son derece yaygınlaşmış durumda bulunmaktadır. Kişiler günlük hayatları ve kendileriyle ilgili paylaşımları sosyal medya üzerinden yapmaktadır. Birçok birey diğerlerinin sosyal medya hesaplarını takip ederek arkadaşlarıyla ilgili gelişmelerden haberdar olabilmektedir. Birçok kişi sosyal medya üzerinden güncel olayları takip ederek gündelik hayatla ilgili bilgilere daha hızlı ulaşmaktadır. Sosyal medyada bilgiye kolay ulaşılması yanında bazı dezavantajlarda bulunmaktadır. Bunlardan en çok karşılaşılanı bilgi kirliliğidir. Sosyal medyadan birçok reklam ve yalan haberle karşılaşılabilmektedir. Kendi sayfalarına daha fazla takipçi kazanabilmek için bir çok site reklam vermekte ve bu reklamlar kişilerin sayfalarına kendiliğinden düşmektedir. Reklamların site üzerinde çok fazla bulunması kullanıcının işini zorlaştırmaktadır. Bir diğer sosyal medya bilgi kirliliği ise yalan haberledir. Kullanıcıların ilgisini çekmek için kişilerin dikkatini çekebilecek konuları haberle ilgisi olmasa dahi başlıklarında bulundurmaktadırlar. Kullanıcılar sayfaya merak edip girdiklerinde kendi sayfalarının görüntülenme sayılarını artırmakta ve sayfalarının görüntülenme değerleri daha üst sıralara çıkmaktadır. Kullanıcılar haberi okuduklarında başlıkla her hangi bir ilişkisinin olamadığı görmektedirler. Yapılan çalışmada Denizli ilinin Çal ilçesinde bulunan esnaf ve öğrencilere anket çalışması kullanılmıştır. Yapılan çalışmayla ilgili anketler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmada 387 kişiye ulaşılmış %95 güvenilirlik ve geçerlilik sağlanmıştır. İnternet ortamında meydana gelen bilgi kirliliğini ölçmeye yönelik İBK ölçeği, “hiç katılmıyorum (1)”, “katılmıyorum (2)”, “kararsızım (3)”, “katılıyorum (4)” ve “tamamen katılıyorum (5)” şeklinde düzenlenmiş likert tipi bir ölçektir. Çalışma soruları sorun belirlemeye yönelik olduğu için ters yönlü kabul edilmiş 1 ile 5 arasındaki değerlendirmede 1 en az sorun yaşanılan, 5 ise en çok sorun yaşanılan puan değerleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada kişilerin sosyal medyada bilgileri ne kadar güvenilir buldukları ve sosyal medya kullanım süreleri karşılaştırılmıştır. Bireylerin sosyal medya kullanma sürelerinin uzun olduğu ve bilgileri birbirinden ayırmakta zorlandıkları ortaya çıkarılmıştır. Bilgiler konusunda kişilerin yeterli seviye düzeylerinin bulunmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The phenomenon of social media, which finds more place in daily life, is indispensable in daily life. The use of social media is widespread among people. People make their daily lives and share about themselves through social media. Many individuals can follow others' social media accounts to be aware of developments related to their friends. Many people follow current events on social media and get information about daily life more quickly. There are some disadvantages in addition to easy access to information on social media. The most common of these is information pollution. There are many advertisements and false news on social media. In order to gain more followers to their own pages, many sites advertise and these ads fall on their own pages. Too many ads on the site makes it difficult for the user. Another social media information pollution is false news. In order to attract the attention of the users, they have the subjects that may attract the attention of the people even if they are not related to the news. When users wonder and enter the page, they increase the number of times their pages are viewed and the display values of their pages increase to higher positions. When users read the news, they see that they have no relation to the title. In this study, a questionnaire study was used for artisans and students in Çal district of Denizli. The questionnaires related to the study were analyzed with the help of SPSS program. In this study, 387 people were reached and 95% reliability and validity were achieved. The IBC scale for measuring the information pollution occurred on the internet, “disagree (1)”, “orum disagree (2)”, “ım undecided (3)”,“agree (4)” and “fully agree (5)” likert type is a scale. Since the study questions were intended to identify problems, the scores between 1 and 5 were considered to be the least problematic and 5 were the most problematic. In this study, the reliability of the information on social media and the duration of social media usage were compared. It has been revealed that individuals have a long period of using social media and find it difficult to distinguish information. It has been seen that there is not sufficient level of information about people.

Keywords


 • Baker, S. (2000). Getting the most from your intranet and extranet strategies. Journal of Business

 • Baker, S. (2000). Getting the most from your intranet and extranet strategies. Journal of Business Strategy, 21(4), 40-43.

 • Berners-Lee, T., Dimitroyannis, D., Mallinckrodt, A. J., & McKay, S. (1994). World Wide Web. Computers in Physics, 8(3), 298-299.

 • Bölükoğlu, H. İ. (2002). Bilgi Çağında Eğitim Fakültelerinde Resim İş Eğitiminin Genel Bir De- ğerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3).

 • Çakır, H., Hava, K., Gülen, Ş. B., Özüdoğru, G. (2015). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitele-rinde Güvenlik Farkındalıklarının İncelenmesi. International Journal Of Human Sciences, 12(1), 887-902.

 • Dürscheid, C., Frehner, C., Herring, S. C., Stein, D., & Virtanen, T. (2013). Email communication. Handbooks of Pragmatics [HOPS], (9), 35-54.

 • Eren E, ( 2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul, Beta Yayınları. Eroğlu F, (2000). Davranış bilimleri, 5. Baskı. İstanbul, Beta Yayınları.

 • Fırat, M., & Kurt, A. A. (2015). Development and application of internet information pollutionscale/İnternet’te bilgi kirliliği ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. Eğitimde Kuram ve Uy- gulama, 11(1), 89-103.

 • Godwin-Jones, R. (2003). Blogs and wikis: Environments for online collaboration. Language learning & technology, 7(2), 12-16.

 • Hauben, M. (2007). History of ARPANET. Site de l’Instituto Superior de Engenharia do Porto, 17.

 • Jennings, R. B., Nahum, E. M., Olshefski, D. P., Saha, D., Shae, Z. Y., & Waters, C. (2006). A study of internet instant messaging and chat protocols. IEEE Network, 20(4), 16-21.

 • Kelleher, T. (2007). Public Relations Online: Lasting Concepts For Changing Media. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

 • Küçükali, M. ve Bülbül, H. İ. (2015). Fatih Projesi Kapsamında İnternetin Bilinçli, Güvenli Kul- lanımının Artırılması. Tübav Bilim Dergisi, 8(2), 1-18.

 • Özer A. K, (1997). Gerçekçi yönetişim. İstanbul, Varlık Yayınları. Postel, J., & Reynolds, J. (1985). File transfer protocol.

 • Sezer, N. ve Yılmaz S, N. (2013). Online Medya Okuryazarlığının Yetişkinler İçin Önemi" Onli-ne Haber Sitelerindeki Bannerlara Yönelik Bir İnceleme". AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 4(13).

 • Vidgen, R., Goodwin, S., & Barnes, S. (2001, June). Web content management. In Proceedings ofthe 14th International Electronic Commerce Conference (pp. 465-480) http://www.volkankey.com/forum-nedir/

                                                                                                    
 • Article Statistics