MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UYGULANAN YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ (HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 84-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Meslek Yüksekokullarına okutulan Yabancı Dil (İngilizce) dersi temel düzeyde dil becerilerini sağlayıcı niteliktedir. Eğitimde uygulanan programların verimliliğini ve başarısını ortaya çıkarmada öğretim programlarının değerlendirilmesi çok önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda uygulanmakta olan Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programının öğrenci görüşlerine yönelik olarak bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi Yabancı Dil (İngilizce) dersini almış ve almakta olan küme örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılabilen ve gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 433 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin İngilizce dersi öğretim programı hakkındaki değerlendirmelerinin tespit edilmesinde Karataş (2007: 82) tarafından geliştirilen “Öğrenci Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin İngilizce dersi öğretim programını kısmen yeterli buldukları, öğretim programı hakkındaki değerlendirmelerinin bölüm değişkenine göre anlamlı farlılık gösterdiği (p<0.05), buna karşılık program hakkındaki değerlendirmelerinin cinsiyet ve yaş grubu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05).

Keywords

Abstract

The Foreign Language (English) course offered to Vocational Schools provides basic language skills. Evaluation of teaching programs is very important in revealing the efficiency and success of the programs implemented in education. The aim of this study; The aim of this course is to evaluate the curriculum of the Foreign Language (English) course applied at Harran University Vocational School with the context, input, process and product (CIPP) model for the students' views. The population of the study consists of 433 students who have taken the Foreign Language (English) course in the spring semester of Harran University Vocational School of Social Sciences 2018-2019 Academic Year and can be reached by using cluster sampling method. The Student Assessment Questionnaire developed by Karataş (2007: 82) was used to determine the evaluations of the students participating in the study about the curriculum of the English course. At the end of the study, it was determined that the students found the curriculum of English course sufficient and their evaluations about the curriculum showed a significant difference according to the department variable (p <0.05), whereas the evaluations about the program did not show a significant difference according to gender and age group variable (p> 0.05).

Keywords