ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMESİNDE METİN TÜRLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 437-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okuma becerisi kazanmasında metin türünün etkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya Karabük ilinin Eflani ilçesinden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen beş ortaokul öğrencisi katılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasının kullanılmış olduğu bu çalışmada, verilerin analizi için geliştirilen sorular araştırmacı tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı okuma becerileri dersi kazanımlarından hareketle ve uzman görüşleri alınarak oluşturulmuştur. Elde edilen veriler “bütüncül tek durum araştırması”na göre analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların algı düzeyleri ile yine katılımcılar tarafından okunan metin türleri ile arasında anlamlı yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örneklem grubundaki öğrencilerin, okuduklarını anlama oranları ve bu doğrultuda metne yönelik sorulara verdikleri cevapların okunan metin türüne göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle fabl ve tiyatro metinleri başta olmak üzere genel anlamda öğrencilerin olay çevresinde gelişen edebi metinleri daha iyi anladığı ve bu metinlere yönelik olarak geliştirilen sorulara daha anlamlı cevaplar verdikleri görülmektedir. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgular ilgili literatürle karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the effect of the text type on the acquisition of reading skills for secondary school students. Secondary school five students selected by random sampling method from Karabük city Eflani district, participated in the study. In this study, as a case study from qualitative research designs, the questions developed for the analysis of the data were created by the researcher based on the gains of the 2018/2019 reading skills course and by taking expert opinions. The data obtained were analyzed according to the holistic single case study. As a result of the study, it was found that there was a significant relationship between the perception levels of the participants and the text types read by the participants. In addition, it was concluded that the comprehension rates of the students in the sample group and their answers to the questions about the text differed according to the type of text read. In general, especially fable and theater texts, students understand better the literary texts developing around the event and give more meaningful answers to the questions developed for these texts. The findings of the study were discussed and compared with the related literature.

Keywords