İHSAN RAİF HANIM’IN “FERYAD-I VİCDAN” ADLI ŞİİRİNDE MİLLÎ BİLİNCİN YANSIMALARI
REFLECTIONS OF NATIONAL CONSCIOUSNESS IN IHSAN RAIF HANIM'S POETRY “FERYAD-I VICDAN”

Author : SATİYE BAYKUŞ -- İlknur AY
Number of pages : 170-182

Abstract

Millî Edebiyat döneminde sanatçıların millî bilinç ve millî değerleri yoğun bir şekilde eserlerinde işlediği görülür. Sanatçılar, yaşadıkları dönemin şartlarından ve bulundukları toplumun yapısı ve sosyal durumundan etkilendikleri için bu durum kaçınılmazdır. Dolayısıyla sanatçılar gözlemlerinden yola çıkarak oluşturdukları eserlerinde millî bilinç duygusunu realist bir şekilde yansıtmışlardır. Millî Mücadele yıllarını bizzat yaşamış olan sanatçılarımızdan İhsan Raif Hanım’ın şiirlerinde de millî romantik duyuş tarzının yansımalarını bulmak mümkündür. Zira millî birlik ve beraberliğin önemini ve hassasiyetini çok iyi bilen İhsan Raif Hanım, bu konuda çeşitli şiirler kaleme almıştır. Şairin Balkan Savaşları için yazmış olduğu “Feryad-ı Vicdan” adlı şiiri de bunlardan birisidir. Şair bu şiirinde millete hitap ederek millî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerimizden hareketle millî bilincin temellerini güçlendirmeye çalışmıştır. Biz de bu çalışmada, İhsan Raif Hanım’ın millî birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiği “Feryad-ı Vicdan” adlı şiirini millî bilincin yansımaları açısından ele alıp değerlendirmeye çalıştık.

Keywords

İhsan Raif Hanım, “Feryad-ı Vicdan”, Millî Bilinç, Millî Birlik ve Beraberlik.

Read: 1,114

Download: 387