“BEN” VURGUNU BİR ŞAİR: SEFA KAPLAN’IN HAKİKAT ŞİİRİNDE “BEN”İN GÖRÜNGÜLERİ

Author :  

Year-Number: 2020-22
Yayımlanma Tarihi: 2020-03-25 00:03:46.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 70-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatın çeşitli dönemlerinde dışsal etkenlere bağlı içsel sorgulamalara yolu düşen her birey, belli perspektiflerden kendi “ben”ini merkeze alarak düşünsel ve duygusal açıdan olayları/olguları değerlendirir. Bu değerlendirmenin kapsamı ve şiddeti, bireyin içinde bulunduğu duygusal ve düşünsel dünyayla paralellik arz eder. Sefa Kaplan da şiirlerinde kendi ben’ini baz alarak duygularını ve düşüncelerini çeşitli ben görüngülerinden değerlendirir ve okuyucuya aktarır. Şairin şiirlerinde görülen “ben” vurgusu, her biri ayrı özelliğe, niteliğe ve işleve sahip parçalardan oluşan bir bütünün panoramasıdır. Bu bütünlüğü oluşturan ben görüngüleri, Sefa Kaplan’ın şiirlerinin anlaşılmasında ve yorumlanmasında ciddi bir öneme sahiptir. Çünkü şair, şiirlerinin iskeletini/temelini çeşitli açılardan değerlendirdiği ve belirttiği kendi ben’i üzerine kurar.

Keywords

Abstract

Every individual who happens on inner questionings due to external factors in various periods of life,evaluates by centering his/her self from certain perpectives the events/phenomenons of intellectual and emotional aspects. The scope and severity of this assessment have parallels with the emotional and intellectual world in which the individual are in. Sefa Kaplan also evaluates by basing on her own self in her poems her feelings and thoughts from various self phenomenon and transfers them to the reader. The “self” emphasis seen in the poet's poems is a panorama of a whole consisting of pieces, each with separate features, qualities and function. The self phenomenons that constitute this integrity, have a significant importance in understanding and interpreting the poems of Sefa Kaplan. Because the poet builds on his own self, which he evaluates and points out the framework/foundation of his poems from various angles.

Keywords


 • Akarsu, Bedia, (1998), Max Scheler’de Kişi Kavramı ve İnsan Olma Sorunu, İnkılap Yayınları, İstanbul.

 • Barthes, Roland (2016), Eleştiri ve Hakikat (Çev. Elif Bildirici-Melike Işık Durmaz), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Bennett, Andrew; Royle, Nicholas, (2018), Edebiyat, Eleştiri ve Kurama Giriş (Çev., Deniz Tekin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Culler, Jonathan, (2007), Yazın Kuramı (Çev., Hakan Gür), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

 • Deleuze, Gilles, (2015), Anlamın Mantığı (Çev., Hakan Yücefer), Norgunk Yayıncılık, İstanbul.

 • Eco, Umberto, (2017), Popüler Roman Kahramanları (Çev., Kemal Atakay), Alfa Yayınları,

 • Eliade, Mircea, (2017), İmgeler ve Simgeler (Çev., Mehmet Ali Kılıçbay), Doğu Batı Yayınları, Ankara.

 • Frankl, Victor E., (2009), İnsanın Anlam Arayışı (Çev., Selçuk Budak), Okyanus Yayıncılık,

 • Freud, Sigmund, (2011), Haz İlkesinin Ötesinde, Ben ve İd (Çev., Ali Babaoğlu), Metis Yayınları,

 • Funk, Rainer, (2013), Ben ve Biz, Postmodern İnsanın Psikanalizi (Çev., Çağlar Tanyeri), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Gasset, Ortega y, (2014), İnsan ve Herkes (Çev., Neyire Gül Işık), Metis Yayıncılık, İstanbul.

 • Gruen, Arno, (2003), Normalliğin Deliliği, Hastalık Olarak Gerçekçilik, İnsandaki Yıkıcılık Üzerine Bir Kuram (Çev., İlknur İgan), Çitlembik Yayınları, İstanbul.

 • Hartmann, Heinz, (2011), Ben Psikolojisi ve Uyum Sorunu (Çev., Banu Büyükkal), Metis

 • Horkheimer, Max, (1998), Akıl Tutulması (Çev., Orhan Koçak), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Jung, Carl Gustav, (1999), Keşfedilmemiş Benlik (Çev., Barış İlhan-Canan Ener Sılay), İlhan Yayınevi & Danışmanlık, İstanbul.

 • Kaplan, Sefa, (2004), Mecûsi Şiirleri, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul.

 • Korkmaz, Ramazan, (2002), İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, Akçağ Yayınları, Ankara.

 • Kohut, Heinz, (1998), Kendiliğin Çözümlenmesi (Çev., Cem Atbaşoğlu- Banu Büyükkal- Cüneyt İşcan), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Laing, Ronald David, (2012), Bölünmüş Benlik (Çev., Ergün Akça), Pinhan Yayıncılık, İstanbul.

 • Marcuse, Herbert, (1998), Eros ve Uygarlık, Freud Üzerine Felsefi Bir İnceleme (Çev., Aziz Yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul.

 • Özcan, Tarık, (2018), Yazı/Yankı, Makaleler-Denemeler, Kesit Yayınları, İstanbul.

 • Yalom, İrvin, (2001), Varoluşçu Psikoterapi (Çev., Zeliha İyidoğan Babayiğit), Kabalcı Yayınevi,

                                                                                                    
 • Article Statistics