YENİ DÜNYA DÜZENİNDE “VATANDAŞ MEMNUNİYETİ”

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 329-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ve dijitalleşmenin etkisi ile, geleneksel kamu yönetimi çağın ihtiyaçlarını karşılama da yetersiz, gereğinden fazla müdahaleci ve hantal kalmıştır. Her gün yeni teknolojik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde yeni dünya düzenine uyum sağlayacak, ihtiyaçları daha hızlı karşılarken, verilen hizmet kalitesini arttırabilecek bir düzene ihtiyaç vardır. Devlet, siyasal partiler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tavandan tabana olacak şekilde hiyerarşik düzendeyken, bu hiyerarşik sıralama yeni dünyanın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilmektedir. Yönetişimle amaçlanan devlet, siyasal partiler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarını eşit düzeleme çekerek, demokratik bir yapıya kavuşturmaktır. Yönetişim ile gelen yeni bakış açısıyla, özel sektörün uyguladığı politikaların kamu yönetimine uyarlanması ile yeni kamu işletmeciliği ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yeni kamu işletmeciliğindeki amaç, kamunun özel sektör gibi çalışması değildir. Özel sektörün uyguladığı politikaların, kamunun yönetimindeki hizmetlere elden geldiğince uyarlanmasıyla, hizmet kalitesinin arttırılmasıdır. Bu bakış açısı ile özel sektördeki müşteri memnuniyeti politikası, kamunun sunduğu hizmette de vatandaş memnuniyeti olarak uygulanabileceği savunulmaktadır. Yeni kamu işletmeciliğinde, vatandaş memnuniyeti uygulamasıyla verim alınabilmesi için, kamu memuruna önemli sorumluluklar düşmektedir. Geleneksel kamu yönetiminde kamu memurunun verdiği hizmete tek karşılık “evet” ya da “hayır” iken, yeni kamu yönetimi düzeninde kamu personeli hizmet talep eden vatandaşa karşı sorumlu haldedir. Bu çalışmada vatandaş memnuniyetine gelene kadar bu sistemin geçtiği dönemler; yeni dünya düzeni, yönetişim, yeni kamu işletmeciliği ve son durum olarak vatandaş memnuniyeti olarak ele alınmaktadır.

Keywords

Abstract

With the impact of globalization and digitalization, traditional public administration has been inadequate, overly intrusive and cumbersome to meet the needs of the age. In this period, where new technological developments are experienced every day, there is a need for an order that will adapt to the new world order, meet the needs faster and increase the quality of service provided. While the state, political parties, citizens and non-governmental organizations are in a hierarchical order from top to bottom, this hierarchical ranking may be insufficient to meet the needs of the new world. The aim of governance is to bring the state, political parties, citizens and non-governmental organizations to a democratic structure by making equal improvement. With the new perspective that comes with governance, the need for new public management emerges by adapting the policies implemented by the private sector to the public administration. The purpose of the new public management is not the public sector to work like the private sector. It is to increase the service quality by adapting the policies implemented by the private sector to the services managed by the public as much as possible. With this perspective, it is advocated that the customer satisfaction policy in the private sector can be applied as a citizen satisfaction in the service provided by the public. In the new public administration, public officials have important responsibilities in order to obtain efficiency through the application of citizen satisfaction. In the traditional public administration, the only response to the service provided by the civil servant is "yes" or "no", while in the new public administration order, the public personnel are responsible to the citizen requesting service. In this study, the periods when this system passes until the citizen is satisfied; new world order, governance, new public management and citizen satisfaction as the last situation.

Keywords


 • Ayhan,E. Önder, M. Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı: Yönetişime Açılan Bir Kapı. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi. 2017; 3(2).

 • BAYRAMOĞLU, Sonay. Yönetişim Zihniyeti Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayıncılık, 2005.

 • Desai, V. Ve İmrıe, R. (1998), The New Managerialism in Local Governance: North – South Dimensions, Third World Ouarterly, Vol.19, No.4, 636

 • KARCI, Ş.M. Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Temel Değerleri Üzerine Bir İnceleme. Ak- deniz İ.İ.B.F. Dergisi (16), 2008, 40-60

 • LAMBA, M. Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Yansımaları: Hükümet Programları Üzerinden Nitel Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Y.2015, C.20, S.129.

 • ÖKMEN, M, Yılmaz, A, Baştan, S. (2004), “Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Bir Yöneti- şim Faktörü Olarak Yerel Yönetimler” Kuramdan Uygulamaya KAMU YÖNETİMİ, (Edit: M.Ökmen, A.Yılmaz), Gazi Kitapevi, Ankara,

 • TİMUR, Tamer. Küreselleşme Ve Demokrasi Krizi. İmge Kitabevi Yayınları, 1996, Baskı:2.

 • TURHAN, Aydın. İnsan Hakkı Kuşakları Arasındaki Tamamlayıcılık İlişkisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 2013.

 • TÜSİAD 2017 Faaliyet Raporu. Bkz, https://tusiad.org/tr/faaliyet-raporlari/item/9911-tusiad- faaliyet-raporu-2017

 • TÜRKYILMAZ, Atila. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Vatandaş/ Müşteri Odaklı Yaklaşım, Denetim Dergisi, 2013/11

 • World Bank, Sub-Saharan Africa:From Crisis To Sustainable Growth, 60, VII, Washington, DC: World Bank 1989

                                                                                                    
 • Article Statistics