7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARINI KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : Türkçe
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 52-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma 7. sınıf öğrencilerinin noktalama ve yazım kurallarını kullanım seviyelerini tespit etmek için yapılmıştır. Araştırmada 7. sınıf öğrencilerinin defterleri incelenmiştir. Araştırma nitel modelde, doküman incelemesi yöntemiyle hazırlanmış, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın inceleme nesnelerini Antalya ili, Kumluca ilçesindeki 3 farklı okuldaki 7. sınıf öğrencilerinin defterleri oluşturmaktadır. Okulların seçiminde uygulama kolaylığı için kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmıştır. Her okuldan tesadüfî yöntemle seçilen 3 kız ve 3 erkek olmak üzere toplamda 18 öğrencinin tutmuş oldukları defterler yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla incelenmiştir. Araştırma, noktalama işaretlerinden: Nokta, Virgül, İki nokta, Üç nokta, Soru işareti, Ünlem işaret, Kısa çizgi, Eğik çizgi, Kesme işareti, Yay ayraç ve Köşeli ayraç ile; yazım kurallarından da: Yazımı karıştırılan kelimeler, Sayıların yazımı, Büyük harflerin kullanımı, Birleşik kelimelerin yazımı, İkilemeler ve kısaltmaların yazımı, Bağlaç olan “ki” ve “de” ile soru edatı “mi”nin yazımı ile sınırlandırılmıştır. Toplanan veriler grafiklere dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

This study was aimed to determine the level of usage of spelling and punctuation rules of the 7th grade students. In the research, the notebooks of 7th grade students were examined. The research which was prepared with qualitative model and document analysis method; is a descriptive study. The research materials of the research are the notebooks of the7th grade students from 3 different schools in Kumluca district of Antalya. The easily accessible sample for the ease of implementation was effective in the selection of schools. The notebooks of 3 girls and 3 boys who were randomly selected from each school and 18 students in total were examined in order to determine the usage level of spelling rules and punctuation marks. Research, punctuation marks are limited with: Full stop, Comma, Colon, Dots, Question mark, Exclamation mark, Hyphen, Slash, Apostrophe, Paranthesis, Square paranthesis Research, and Mixed words at spelling, Writing the numbers, Use of capital letters, Spelling of compound words, Writing reduplications and abbreviations, Conjunctive “ki” and “de” and the writing of question preposition “mi”. The data collected under the headings given above were converted into graphics and interpreted.

Keywords


 • Acar, Ü. (2011). Özel Servergazi Lisesinde 9. ve 11. Sınıf Öğrencilerinđe Noktalama İşaretleri ve Yazım Kurallarını Kullanma Oranlarının Kıyaslanması. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

 • Arıcı, A.F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalış- malarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317 – 328.

 • Atasoy, F. O. (2010). Noktalama İşaretlerinin Tarihi, Turkish Studies. 5(2), 823-860.

 • Baltacı, A. (2018), Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üze- rine Kavramsal Bir İnceleme, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(1), 213-274.

 • Banguoğlu, T. (1998). Türkçenin Grameri (5. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Carter, C., Bishop, J., & Kravits S.L. (2002). Keys to Effective Learning. (Third Edition). New Jersey: Printice Hall.

 • Casanave, C. P., & Hubbard, P. (1992). The Writing Assignments and Writing Problems of Doctoral Students: Faculty Perceptions, Pedagogical İssues, and Needed Research. English for Specific Purposes, 11(1), 33-49.

 • Çetin, A. (2013). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama Dü- zeyleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

 • Dalkılıç, G. ve Çebi, Y. (2003). Türkçe Külliyat Oluşturulmasında ve Türkçe Metinler Kullanılan Kelimelerin Uzunluk Dağılımlarının İncelenmesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 5, 1-7.

 • Erdem, H. (2007). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kurallarına Ulaşma Düzeyi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Erkınay, H. K. (2010). Türkçe Dersi Öğretim Araçlarında Yazım Kurallarının Öğretimi ve Ko- nuyla İlgili Öğretmenlerin Görüşü. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Journal of International Social Research, 3(12), 178-195.

 • Göker, O. (1996). Uygulamalı Türkçe Bilgileri I (1. Baskı). İstanbul: MEB Yayınları.

 • Karabuğa, H. (2011). ‘’Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Çalışmalarında Noktala- ma İşaretlerini ve Yazım Kurallarını Kullanabilme Düzeyleri’’. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

 • Karagül, S. (2010). İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi Öğretim Programında Belir- tilen Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Kavcar, C., Sever, S.ve Oğuzkan, F. (2001). Türkçe Öğretimi (9. Baskı). Ankara: Anı Yayınevi.

 • Metin, G. (2012). Göç Yaşamış 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazım Kurallarını Ve Noktalama İşaretle- rini Uygulama Düzeylerinin Toplumdilbilim Değişkenleri Açısından İncelenmesi (Körfez Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

 • Raimes, A. 1983. Techniques in Teaching Writing. New York: Oxford University Press.

 • Şahin, E., Y., Maden, S., Kardaş, M. N. ve Şahin, A. (2011). Noktalama İşaretlerinin Öğretiminde Grup Araştırması Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 257 – 268.

 • Tekin, H. (1980). Okuduğunu Anlama Gücü ile Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirme Yönünden Okullarımızdaki Türkçe Öğretimi (1. Baskı). Ankara: Mars Matbaası.

 • Uludağ, E., & Yıldırım, D. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Bazı Noktalama İşaretlerini ve Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyleri (İstanbul Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 319-342.

 • Ünal, Topçuoğlu F., Altın, H. (2017) Üniversite Öğrencilerinin Dilekçe Yazım Yanlışları Üzerine Bir İnceleme. Electronic Turkish Studies. 12 (6), 741-760.

 • Yazım Kılavuzu (2008).(25.Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı). Anka- ra: Seçkin Yayıncılık.

 • Yıldız, D. (2015). Türkiye Kanada Onario ve Avustralya Ana Dili Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 537-549.

 • Yıldız, N. (2003). Kalıntılar ve Edebi Kaynaklar Işığında Antikçağ Kütüphaneleri (1. Baskı). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

 • Yıldız, Z. (2002). Değişik Eğitim Kademelerinde Öğrencilerin Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

                                                                                                    
 • Article Statistics