7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARINI KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-23
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 52-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma 7. sınıf öğrencilerinin noktalama ve yazım kurallarını kullanım seviyelerini tespit etmek için yapılmıştır. Araştırmada 7. sınıf öğrencilerinin defterleri incelenmiştir. Araştırma nitel modelde, doküman incelemesi yöntemiyle hazırlanmış, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın inceleme nesnelerini Antalya ili, Kumluca ilçesindeki 3 farklı okuldaki 7. sınıf öğrencilerinin defterleri oluşturmaktadır. Okulların seçiminde uygulama kolaylığı için kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmıştır. Her okuldan tesadüfî yöntemle seçilen 3 kız ve 3 erkek olmak üzere toplamda 18 öğrencinin tutmuş oldukları defterler yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla incelenmiştir. Araştırma, noktalama işaretlerinden: Nokta, Virgül, İki nokta, Üç nokta, Soru işareti, Ünlem işaret, Kısa çizgi, Eğik çizgi, Kesme işareti, Yay ayraç ve Köşeli ayraç ile; yazım kurallarından da: Yazımı karıştırılan kelimeler, Sayıların yazımı, Büyük harflerin kullanımı, Birleşik kelimelerin yazımı, İkilemeler ve kısaltmaların yazımı, Bağlaç olan “ki” ve “de” ile soru edatı “mi”nin yazımı ile sınırlandırılmıştır. Toplanan veriler grafiklere dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

This study was aimed to determine the level of usage of spelling and punctuation rules of the 7th grade students. In the research, the notebooks of 7th grade students were examined. The research which was prepared with qualitative model and document analysis method; is a descriptive study. The research materials of the research are the notebooks of the7th grade students from 3 different schools in Kumluca district of Antalya. The easily accessible sample for the ease of implementation was effective in the selection of schools. The notebooks of 3 girls and 3 boys who were randomly selected from each school and 18 students in total were examined in order to determine the usage level of spelling rules and punctuation marks. Research, punctuation marks are limited with: Full stop, Comma, Colon, Dots, Question mark, Exclamation mark, Hyphen, Slash, Apostrophe, Paranthesis, Square paranthesis Research, and Mixed words at spelling, Writing the numbers, Use of capital letters, Spelling of compound words, Writing reduplications and abbreviations, Conjunctive “ki” and “de” and the writing of question preposition “mi”. The data collected under the headings given above were converted into graphics and interpreted.

Keywords