YUNANCADAKİ TÜRKİZMLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA BİR ÇERÇEVE, DEĞERLENDİRME VE KAYNAKÇA DENEMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : Türkçe
Konu : Dil temasları
Number of pages: 169-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Balkanların Güney ucunda meskûn Yunanlılar; Hunlar, Peçenekler vb Türk kavimleriyle yüzlerce yıl dil ve kültür ilişkisi içerisinde olmuşlardır. Özellikle Anadolu'da 1000 yıla yakın bir zaman Rumca ile Türkçe konuşanlar birlikte yaşamışlardır. Kıbrıs ve Batı Trakyada bu durum günümüzde de devam etmektedir. 1828 yılında Balkanlarda Osmanlıdan ilk ayrılan ülke Yunanistan'dır. 1835 tarihli Vizantios'un sözlüğünden bu yana Yunancadaki Türkizmler araştırma konusu olmuş ve olmaktadır. Arkada kalan iki asır boyunca anılan konuda kaleme alınan çalışmaları biraraya toplamaya ve tasnif etmeye çalıştık. Makale, tebliğ, doktora tezi vb bütün eserleri ülke, şehir, dil, yazarının milliyeti gibi kıstaslara göre tablolar hâline getirdik. Yunancadaki Türkizmlerin geçiş faktörleri ve araştırmalarına kaynaklık eden çalışmalar üzerine 38 ve doğrudan veya dolaylı şekilde Yunancadaki Türkizmlere dair 122 olmak üzere toplamda 160 çalışmayı listeledik. Listelenen çalışmaları dört basamaklı ve 34 alt başlıklı bir çerçeve içinde sunmaya çalıştık: Tespit, tasnif, tahlil, ihya.

Keywords

Abstract

Greeks, residents in South end of Balkans, have been in lexical and cultural relationship with Turkish tribes as Huns, Pechenegs etc. for hundreds of years. Especially in Anatolia, nearly 1000 years, Greek and Turkish speakers live together. This situation continues in Cyprus and Western Thrace even today. The first country that left Ottoman Empire in Balkans in 1828 is Greece. Since the dictionary of Vizantios in 1835, Turkisms in Greek language has been a research subject and goes. We tried to collect and classify these studies. We have made some tables for articles, papers, and all kind of study works according to criterias such as countries, cities (where published), their languages and nationalities of the authors. We have listed a total of 160 studies, 38 of which are on borrowing factors and research sources of Turkisms in Greek, and 122 of directly or indirectly studies of Turkisms in Greek language. We tried to present these listed studies in a four steps frame and having 34 subtitles: Determination, classification, analysis, revival.

Keywords


 • Horroks, G. (2014). Ελληνικά, Ιστορία της Γλώσσας και των Ομιλητών της, (Yunanca, Dil Tarihi ve Konuşurları). (Çev. Melita Stavru, Maria Tzeveleku), Atina: Estia Yay. s. 545.

 • Ahmet, İ. K. (2007). Çağdaş Yunancanın Tarihsel Gelişimi, Balkanlar El Kitabı-Cilt III: Dil ve Edebiyat, KaraM & Vadi, 85-99.

 • Newton, B. E. (1962). Some Modern Greek-Turkish Semantic Parallelisms. (Bazı Modern Yunan-Türk Semantik Paralellikleri). Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, 40, (3- 4), 315-320.

 • Topuz, G. (2019). Osmanlı Türkçesi Devri Çok Dilli Sözlüklerinden Lûġat-i Erbaʿa (Arapça-Farsça-Türkçe-Yunanca) (İnceleme-Metin-Girit Yunancası Sözlük-Dizin). (Basılmamış Y. Lisans Tezi). İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

 • Millas, H. (2018). Türkçe Yunanca Ortak Kelimeler Deyimler ve Atasözleri. İstanbul: İstos Ya- yıncılık.

 • Ahmet, İ. K. (2016). Yunanca-Türkçe Arkaik Sözler ve Eylemsiler Sözlüğü, İstanbul: İthaki Ya- yınları, İstanbul.

 • Babiniotis, G. (2012). Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας. (Yunanca Sözlüğü). Atina: KentroLeksikologias Yay.Celgin, G. (2010). Eski Yunanca Türkçe Sözlük, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.

 • Dimasi, M. & Nizam, A. (2004). Το Κοινό Λεξιλόγιο της Ελληνικής και της Τουρκικης Γλωσσας. (Yunan ve Türk Dilinin Ortak Kelimeleri). Thessaloniki: Kiriakidis Yay.

 • Erik, B. A. (1982). Tuhfe-i Nuriyye ve Zeyl-i Tuhfe-i Nuriyye, (Basılmamış Lisans Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

 • Günşen, A. (2013). 18. Yüzyılda Yazılmış Bir Türkçe Rumca Manzum Sözlük: Tuhfe-i Nuriyyeve Zeyl-i Tuhfe-i Nuriyye, Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 599- 614.

 • Günşen, A. 18. Yüzyıla Ait Manzum Bir Türkçe-Rumca Lûgat: Tuhfe-i Nûriyye, V. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, (16-18 Ekim 2009, Mardin).

 • Kelağa Ahmet, İ. (2007). Türkçe-Yunanca/Yunanca-Türkçe Konuşma Kılavuzu. Yargı Yayınevi. Kîsedârzâde, Ahmed Fevzî, (1817). Tuhfetü’l- Uşşâk.

 • Ölker, G. (2009). Rumca-Türkçe Manzum Sözlük Tuhfetü’l-Uşşāk, Turkish Studies. 4(4), 856-872.

 • Ölker, G. (2004). Tuhfetü’l-Uşşâk: Metin, Sözlük (Yüksek Lisans Semineri). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Ölker, G. (2005). Şiir Diliyle Rumca Öğrenimi: Tuhfetü’l-Uşşâk. Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2005, Ankara.

 • Ölker, G. (2012). Rumca Türkçe Manzum Sözlük Lugât-i Manzûme-i Nûriye Berây-ı Terceme-i Lisân-ı Rumiye. 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı.

 • Rençberler, Ö. (2017). İbrahim KELAĞA AHMET, Yunanca-Türkçe Arkaik Sözler ve EylemsilerSözlüğü, İstanbul: İthaki Yayınları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7(13), 261-Uzun, C. & Özek, F. (2019). Balkanlarla ilgili Türkiye’de yapılmış çalışmalar-I. Çukurova Araş- tırmaları, 5 (1), 22-52. Adana.

 • Ahmet, İ. K. (2007). Türkçe-Yunanca Yunanca-Türkçe Konuşma Kılavuzu, Yargı Kitabevi, An- kara.

 • Çetin, M. (2015). Whose is this song? Adlı Belgeselde ‚Kâtibim‛ Şarkısının Balkanlardaki Serü-veni. (487-498). 4. Uluslararası Dil Ve Edebiyat Konferansı. Hëna e Plotë "Beder" Universitesi. 1. Cilt. Tiran/Arnavutluk

 • İslamoğlu, M. (1994). Dipkarpaz Rum Folklorunda Türk Folklor Unsurları, Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı Araştırma-İnceleme Yazıları (Tebliğler), Lefkoşa, 184–194.

 • İslamoğlu, M. (1994). Türk Dili-Türk Halk Edebiyatının Kıbrıs Rum Halk Edebiyatı ÜzerindekiEtkileri, Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı Araştırma-İnceleme Yazıları (Tebliğler), Lefkoşa, 63–80.

 • Matl, J. (1967). Das orientalische Element in der Kultur der Balkanvölker, (Balkan Halkları kül-türünde Oryantal Öğe). Grazer und Münchener balkanologische Studien, München, (2)71-82.

 • Papapavlou, A. N.; Pavlou, (1998). A review of the sociolinguistic aspects of the Greek CypriotDialect, (Kıbrıs Rum Lehçesinin toplumdilbilimsel yönlerinin gözden geçirilmesi). Journal of Multilingual and Multicultural Development, 19 (3), 212-220.

 • Şişmanoğlu Şimşek, Ş. (2018). Türkçe ve Yunanca kaynaklarda karakoncolos / kalikancaros inancı, Milli Folklor, 30(120), 184-197.

 • Artun, E. (2003). Osmanlının İlk Dönemlerinde Türk ve Balkan Kültürlerinde Etkileşim. Folklor/Edebiyat, 1(33), 99-105.

 • Коцић, М. (2011). Оријентализација материјалне културе на Балкану. Османски периодXV-XIX век, (Balkanlar'da maddi kültürün oryantalleşmesi. 15. ve 19. Yüzyıllar Osmanlı Döne-mi). HESPERIAedu, Београд.

 • Polatcı, T. (2013). Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Balkanlarda Türkçe Yer Adları. Ulus-lararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı ‚Balkanlarda Türkçe‛ Hëna e Plotë "Beder" Universitesi 14-16 Kasım 2013; 1. Cilt. Tiran/Arnavutluk

 • Evangelopulos, Yu. (1962). Yengi Grek tilide Türki tiller elementleri. ÖTE, 2, 66. Karaağaç, G. (2008). Türkçenin Verintiler Sözlüğü, Ankara: TDK Yay.

 • Pambukis, I. T. (1988). Τουρκικό Λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής, c. 1, (Ed. K.G. KASINIS), (Modern Yunancada Türkçe Kelimeler). Atina: Papazisi Yay.

 • Rollet, J. (1996). Les Turcismes en Serbo-croate, Bulgare, Grec, Roumain et Hongrois. (Sırpça-Hırvatça, Bulgarca, Yunanca, Rumence ve Macarcada Türkizmler), Istanbul: Les Editions ISIS.

 • Xhanari-Latifi, L. (2015). Balkan dillerindeki ortak türkizmalar sözlüğü, Pamukkale Üniversitesi Yayınları No:30, Denizli.

 • Spironis, Stavros I. (1996). Ti Den İne Elliniko stin Elliniki Glossa, Ta Turkika sti Glossa puMilame (Yunancada Yunanca Olmayan Ögeler Nelerdir? Konuştuğumuz Dildeki Türkçe Söz- cükler), Atina: Taki Mihala Yay.

 • Steinke, K. (1991). Die Türken und die Balkanküche. Kulinarisches und sprachliches ausBulgarien und Rumänien. (Türkler ve Balkan mutfağı. Bulgaristan ve Romanya'da mutfak vedilbilim). In: Korper, Essen und Trinken im Kulturverständnis der Balkanvölker. Berlin, 219-Acaroğlu, M. T. (1989). Eski Osmanlı Belgelerine Göre XV. yy. Sonlarıyla XVI yy. Başlarında Balkanlar’da Türkçe Yer Adları (1490-1491/1520-30). TTK Belleten, 1267-1300.

 • Balaban, A.; Çağlayan, B. (2014). Common Cultural Turkish words in Albanian and Greeklanguages, (Arnavut ve Yunan dillerinde ortak Türkçe kültür kelimeleri). Journal of Educational and Social Research, 4 (2), 262-270. Rome: MCSER Publishing.

 • Giankullis, K. (2003). Τουρκικεσ Λεξεισ τησ Κυπριακήσ Διαλέκτου (Kıbrıs Lehçesinde Türkçe Sözler), Vivliothiki Kiprion Laikon Piiton No: 63 (şahsi yayın). Lefkoşa.

 • Öztürk, R. (2005). Sözlü Anlatımların Bir Başka Dil İle Anlatılması: Rumca Anlatılarda TürkHalk Verimleri, Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu, T.C. GaziÜniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Turizm BakanlığıAraştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 25–27 Kasım 2004, Ankara.

 • Pellegrini, G. B. (1969). Italijansko-balkanske podudarnosti u elementima orijentalnog porekla,(Doğu Kökenli Unsurlarda Tesadüf Edilen İtalyan-Balkan Ödünçlemeleri). Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 35: 56–75. Beograd.

 • Tzitzilis, C. (1997). Die türkischen Elemente im Neugriechischen verglichen mit den türkischenElementen in anderen Balkansprachen. (Modern Yunancadaki Türkçe unsurlar, diğer Balkan dillerindeki Türkçe unsurlara kıyasla). Zeitschrift für Balkanologie, 33(1). 101-112.

 • Κουκκίδις K. (1960). Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής.(Türkçe'den türetilmiş Yunanca kelimelerin kelime hazinesi). Αθήναι: Εταιρείας Θρακικών Μελετών.

 • Москов, М. (1968). Общи по произход Тюркски заемки в наком балкански и средно-европеиеките езици, (Balkan ve Orta Avrupa dillerinde Ortak Türkçe Ödünçlemeleri). Известия на Института за 6љгарски език ХVI, Софиа, 185-192.

 • Kırbaç, S., Kırbaç A. D. (2007). Türk Dilinin Balkan Dillerine Etkisi, Gora Abidesi. İstanbul: UkidYayınevi.

 • Ölmez, M. (2011). R.M. Dawkins ve Anadolu’da Rumca-Türkçe İlişkileri, (215-224). BetweenReligion and Language:Turkish-Speaking Christians, Jewsand Greek-Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire. (Ed. Ölmez, M. Ve Achladi, E.). İstanbul: EREN.

 • Kelağa Ahmet, İ. (2017). Skarlatos Vizantios’un Yunan Sözlükbilimindeki Yeri Ve 1835 Tarihli Sözlüğünde Tespit Edilen Türkçe Alıntılar, Türkiyat Mecmuası, 27, 135-169.

 • Babiniotis, G. (2010). Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία τωνΛέξεων, (Yeni Yunan Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Kelimelerin Tarihi). Atina: KentroBeekes, R. (2010). Etymological Dictionary of Greek, Volume: I-II, (Yunanca Etimoloji Sözlüğü, Cilt: I-II). Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, Leiden-Boston

 • Chantraine, P. (1968). Dictionnaire étymologique de la langue grecque, histoire des mots, 1–2. (Yunan dilinin etimolojik sözlüğü, kelimelerin tarihi 1-2). Paris: Éditions Klincksieck.

 • Giagkoullis, K. (1994). Λεξικό ετυμολογικό και ερμηνευτικό Κυπριακής διαλέκτου, (Kıbrıs lehçesinin etimolojik ve İzahlı sözlüğü). Λευκωσία 186 s.

 • Kappler M. (2000). Verso un nuovo Thesaurus dei turchismi balcanici. (Yeni Balkan EşanlamlıTürkizm Sözlüğüne Doğru). Në Processi di convergenza e differenziazione nelle lingue dell’Europa medievale e moderna. Udine: Forum Edizioni, 157-194.

 • Frisk Hj. (1960, 1966, 1972). Griechisches etymologisches Wörterbuch. Band: I-III, (Yunanca Etimoloji Sözlüğü) Cild: I. Heidelberg: Carl Winter, Universtatsverlag.

 • Karaağaç, G. (1989). Türkçe ve Komşuları. E.Ü. Türk Dili ve Araştırmaları Dergisi, 5, 67-80.Achladi, E. (1998). Ödünçleme Süreci ve Dilbilgisel Görünümleri: Türkçe ve Yunancada Ödünç-lemeler, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Açık, F. (2013). Dil Politikaları ve Arnavutluk’ta Türkçe: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde.(138-146). (2. Cilt). Osmanlı İmparatorluğu Döneminde ‚Balkanlarda Türkçe‛. Uluslararası Dilve Edebiyat Çalışmaları Konferansı. Tiran: Hëna e Plotë "Beder" Universitesi. 14-16 Kasım 2013; Tiran/Arnavutluk

 • Browne, W. (1990). Turkisms in the Balkans: True and False Friends, (Balkanlarda Türkizmler:Gerçek ve Yalancı Sesteşler). Languages in Contact, Proceedings of the Symposium 16.1 of the16 International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Zagreb, July 25-27, 1988, Zagreb, 1990, 314-322.

 • Friedman, V. A. (2003). From Orientalism to Democracy and Back Again: Turkisms in the Bal-kan Languages. (Oryantalizmden Demokrasiye ve Tekrar Geriye: Balkan DillerindekiTürkizmler). V poiskah ‚orientalnogo‛ na Balkanah (Balkanskie Čtenija 7) - Tezisy i materialy,ed. by I. A. Sedakova and T.V. Civ’jan. Moscow: Russian Academy of Arts and Sciences. 61-63.Karasu, A. (2015). Asırlar İçinde Balkanların Barış ve İstikrar Dili ‚Türkçe‛. Yeni Türkiye- Rumeli Balkanlar Özel Sayısı II, 2201-2216. Ankara.

 • Yazıcı, S. (2012). Balkanlarda Türk Dili’nin Dünü - Bugünü Üzerine Bir Değerlendirme. I.International Balkan Congress Proceedings. 1, 1823-1830. İstanbul: Suleyman Sah University.

 • Yenisoy, H. S.(2006). Tűrkçe'nin Balkan dillerine etkisi üzerine (171-190). Balkanlar'da TürkKültürü. (Ed: Karatay, O ve Gökdağ, A G.). Balkanlar El kitabı III, İstanbul: Araştırma Ve kültür Vakfı.

 • Karaağaç, G. (1998). Türkçenin Komşularıyla İlişkilerine Genel Bir Bakış. İ.Ü. Türk Dili ve Edebîyatı Dergisi, 29, 359-406.

 • "Öner, M. (1996). Türkçede Dille İlgili Alış Verişlerin ve Dil Hareketlerinin Tarihine Toplu Bir Bakış, Türk Dili Dil ve Edebîyat Dergisi, II(536), 140-148."

 • Grifanova, A. (1992). Тюркские этносы раннего средневековья в юговосточной Европе (Кпроблеме тюркских“ заимствований, (Güneydoğu Avrupa'da erken Orta Çağ Türk etnikgrupları (Türkçe Ödünçlemeler Meselesi üzerine) in: Studia linguistica et balcanica, pamjati A.V. Desnickoj (1912-1992). St. Peterburg, 256-265.

 • Açık, F. (2013). Osmanlı İmparatorluğu Döneminde. ‚Balkanlarda Türkçe‛ . Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı. Tiran: Hëna e Plotë "Beder" Universitesi.

 • Artun, E. (2013). Geçmişten Günümüze Kültürel Değişim ve Gelişim Sürecinde BalkanlardaTürkçe. (10-20). (Çağrılı Konuşmacı Bildiri Metni). 1. Cilt. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışma-ları Konferansı ‚Balkanlarda Türkçe‛ Hëna e Plotë"Beder" Universitesi 14-16 Kasım 2013; Ti- ran/Arnavutluk.

 • Kırbaç, S. (2012). Balkan Türkoloji Tarihçesi. Balkan Türkoloji Tarihçesi ve Balkan Türkologları(Editör: Selçuk Kırbaç). Ankara, 33-85.

 • Karaağaç, G. (2004). Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi. II. Uluslararası Türk Uygarlıkları Kong- resi, Bişkek.

 • Dzajkovskii, V. (2007). Etimologia, etnolingvistika i yzakovae kontakta slavanskih s greceskim,drugimi balkanskimi i turkskimi yzakami, (Etimoloji, etnoloji bilimi ve Yunanca, Diğer Balkanve Türk dilleri ile Slav Dillerinin Teması), Slovenska Etimologija Danas, Institut Za Srpski Jezik SANU, Bildiri Kitabı, Beograd, 171-207.

 • Hazai, G. & Kappler, M. (1999). Der Einfluss des Türkischen in Südosteuropa. (GüneydoğuAvrupa'da Türkçenin etkisi) (649-675). In Uwe Hinrichs (Hg.). Handbuch der Südosteuropa- Linguistik Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

 • Hazai, Gj. (1989). Die Turzismen in den Sprachen Südosteuropas: Erfassung, Bedeutung, Status.(Güneydoğu Avrupa’nın dillerinde Türkizmler: Ödünçleme, Anlam, Durum. Güneydoğu Av-rupa ve Osmanlı Devletleri) Die Staaten Südosteuropas und die Osmanen, 205-214. München. Linguistik ve Metodoloji Çalışmaları

 • Selishev, A. малый диалектологический атлас балканских языков. (Balkan dillerinin küçükdiyalektoloji atlası), В: Славянское языкознание. XII. Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. Москва, 1998. 196–211.

 • Tietze, A. (1983). Die Probleme der Turzismus forschung. (Türkizm Araştırmalarının Sorunları), Wege und Ziele der Balkanlinguistik. Wiesbaden, 237-244.

 • Uzun, C. (2019). Balkanlarla ilgili Türkiye’de yapılmış çalışmalar-II. Çukurova Araştırmaları, 5 (2), 150-178.

 • Kutlar, H. (1999). Balkan Ülkelerindeki Türkçe Alıntılar ve Sözlükler Üzerine Kısa Kaynakça. Kebikeç, 4, (7-8), 85-93.

 • Öztekten, Ö. (2004). Türkçenin Dünya Dillerine Etkisine Genel Bir Bakış (11-36), Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi, V. Lefke Edebiyat Buluşması, Bildiri Kitabı, İstanbul: Akçağ.

 • Sandfeld, K. (1930/1968). Linguistique balkanique. Problèmes et résultats, (Balkan dilbilimi. Meseleler ve Neticeler). Paris.

 • Hinrichs, U, Büttner, U. (2002). Turkologie und Südosteuropalinguistik. (Türkoloji ve Güney-doğu Avrupa Dilbilimi.) Matthias Kappler (Hrsg.). Turkish Language Contacts in South-Eastern Europe. Istanbul: The Isis Press, 273–288.

 • Steinke, K., Vraciu, A. (1999) Introducere în lingvistica balcanică. (Balkan dilbilimine giriş), Iași.Младенова, Д. (1999). Балканските езикови контакти в светлината на ареалнаталингвистика. (Dilbilim Sahası Işığında Balkan dilleri Etkileşimleri). В: Средновековните Балкани. Политика, религия, култура. София, 1999. 223–234.

 • İyiyol, F. ve Kesmeci, A. M. (2011). Balkan Dillerindeki Türkçe Kelimelerin Tanımlanması Prob-lemi Üserine Tespitler. Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(4), 621-632. Ankara.

 • Friedman, V. A. (1994). Turkisms in a Comparative Balkan Context. (Karşılaştırmalı BalkanBağlamında Türkizmler). Thessaloniki, Septième Congrès International d'Études du Sud-EstEuropéen: Rapports. Athens: Greek National Committee for Southeast European Studies. 1994. 521-543.

 • Friedman, V. A. (2003). Turkisms, Balkan Identity, and Balkan Linguistic Ideologies.(Türkizmler, Balkan Kimliği ve Balkan Dilbilim İdeolojileri). Conference on Developing culturalidentity in the Balkans: Convergence vs. Divergence, Center for Southeast European Studies, Ghent University, Belgium. 12-13 December 2003

 • Friedman, V. A. (2005). Turkish in the Balkans: Roles and Reversals. (Balkanlarda Türkçe: Rollerve Ters Çevirmeler). International Conference - Jazyki i dialekty malyh grupp na Balkanah[Russian: Languages and dialects of minorities in the Balkans], University of St. Petersburg, St. Petersburg, Russia, 11-12 June 2004.

 • Gavazzi, M. (1967). Methodisches zur Erforschung der orientalischen Elemente Südosteuropas,(Güneydoğu Avrupa’nın Oryantal Unsurlarını Araştırma Metodları). Grazer und Münchener balkanologische Studien, München, 28-40.

 • Hazai, Gj. (1968). Probleme und Aufgaben der Balkan-Turkologie. (Balkan-Türkolojisinin sorun-ları ve Görevleri.) Actes du 1er Congrès International des Études balkaniques et sud-est européennes. Sofia, 95–100.

 • Joseph, B. (2010). Language Contact in the Balkans, (Balkanlarda Dil Temasları). in R. Hickey(ed.), The Handbook of Language Contact (Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell): 618–633

 • Joseph, B. D. (1994). Borrowing at the Popular Level: Balkan Interjectional Particles of Turkishand Greek Origin. (Popüler Düzeyde Ödünçleme: Balkan Kesişme Noktalarında Türk ve Yu-nan Menşeli Unsurlar). In: Septième Congrès International D’Études du Sud-Est Européen. Rapports. Athènes, 507-520.

 • Kuperdyaev, A., Björn, H. (2014). Neue Perspektiven zu den türkischen Elementen in densüdosteuropäischen Sprachen. (Güneydoğu Avrupa dillerindeki Türkçe unsurlara yeni bakışAçıları), Aktuelle Turzismen des Makedonischen im Lichte von Entlehnungsskalen In: ЈасминаГрковић-Мејџор, Александар Лома (ур.). Miklosichiana bicentennalia. Зборник у част двестоте годишњице роѐења Франца Миклошича. 381-406

 • Morina, I. (2010). Türkçenin Balkan Dillerindeki Rölü Ve Gücü (682-689). III. Uluslararası Dün-ya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir.

 • Petrović, S. (2000). Some problems of Balkan Turcisms. (Balkan Türkizmlerinin Bazı Sorunları). Balkanliguistik-Synchronie and Diachronie, Thessaloniki, 175–187.

 • Sobolev, A. N. (2009). On the importance of borrowing in the languages of the Balkan linguisticarea. (Balkan Dil Sahası Dillerindeki Ödünçlemelerin Önemi.), В: Балканское язикознание:Итоги и перспективи (Материали румьшско-русского симпозиума, Санкт-Петербург, 2-3 октября 2009 г.). отв. ред. Н. А. Сухачев (234-265). Санкт Петербург: Наука.

 • Tietze, A. (1983). The Present State of the Study of Turkisms in the Languages of theMediterranean and of the Balkan Peninsula, (Akdeniz ve Balkan Yarımadası DillerindekiTürkizm Araştırmalarının Mevcut Durumu,). Mediterranean Language Review, (1)15-26. Wiesbaden.

 • Tzitzilis, C. (2001). Methodische Bemerkungen zu den Lehnübertragungen in denBalkansprachen, (Balkan Dillerindeki Ödünçlemeler Üzerine metodolojik yorumlar). Linguistique Balkanique 41(1), 41-53.

 • Москов, М. (1964). Общи по произход турски заемки в балканските езици. (Umumen Bal- kan dillerinde Türkçe Ödünçlemeleri.). Български език XIV(2-3), 186-190.

 • Соболев А. Н. (2000). Малом диалектологическом атласе балканских языков. (Balkan dille-rinin küçük bir diyalektik atlası). Die Südosteuropa-Wissenschaften im neuen Jahrhundert. Hrsg. Von U. Hinrichs und U. Büttner. Wiesbaden, 219–229.

 • Karaağaç, G. (1998). Türkçenin Komşu Dillere Verdiği Giyim Kuşam Kültürüyle İlgili Kelime- ler, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Issue 5, 361-387.

 • Karaağaç, G. (1998). Türkçenin Komşularına Verdiği Beslenme Kültürüyle İlgili Kelimeler, Türk Dili, 564, 476-496.

 • Karaağaç, G. (2006). Türkçenin Gelenek, Görenek Ve Yasa İle İlgili Sözleri, TÜBAR (XIX), 307-Yücel, D. (2020). Balkanlarda Türkçe Asıllı Ödünçlemelerin Ses, Yapı ve Tematik Analizleri, Oriental Phlology, (Basılmamış Doktora Tezi). Sarajevo: International Burch University.

 • Aksel Kutlar, H. (1995). Balkan Dillerindeki Türkçe Kültür Kelimeleri (Basılmamış Yüksek li- sans tezi). (DokuzEylül Üniversitesi, SBE, Cilt 1-2, İzmir.

 • Çağ, G. (2007). Osmanlı Öncesi Balkanlarda Türk İzlerine Dair Toponimiler. (Ed. EbubekirSofuoğlu). Şar Dağlarındaki Genetik Şifreler Gora Abidesi, İstanbul: UKİD Kültür Yay., 113–

 • Kissling, H. J. (1965). Die türkische geographische Nomenklatur auf dem Balkan alsErkenntnismittel für die Südosteuropaforschung, (Güneydoğu Avrupa çalışmalarında TürkçeCoğrafya İsimlendirmelerinin Balkan coğrafya adlandırmalarına İlmî Kaynaklığı ) Zeitschrift für Balkanologie, III, 126-142.

 • Poppe, N. (1964). On Some Altaic Names of Dwellings, (Bazı Altay Mekân İsimleri Üzerine), Studia Orientalia, XXVIII, Helsinki.

 • Zajaczkowski, W. (1968). Tureckije elementy v toponimii Balkanskogo poluostrova. (BalkanYarımadasının Toponiminde Türkçe Unsurlar). VI. Actes du xpremier congres international des Etudes Balkaniques, Sofija. 101-105.

 • Mümin, M., (2003). Türkçe Meslek Adlarının Yunanlılarda Soyadı Olarak Kullanılması (639-644). III. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri, 08-12.IX.2003, Kotor, Karadağ.Tombaidis, D. (2002). Ellinika Eponimia Turkikis Proelevsis *Türkçe Kökenli Yunan Soyadları+, Atina: Epikerotita Yay.

 • Mollova, M. (1979). Noms d'origine turque en Europe orientale, (Doğu Avrupa’daki Türkçe kökenli isimler). Revue des Etudes sud-est europeennes, Bucarest, (17)61-91.

 • Mollova, M. (1979). Noms orientaux en Europe orientale, (Doğu Avrupa'daki oryantal isimler). POF XXVII, 1-59.

 • İslamoğlu, M. (1994). Kıbrıs Rumcasında Türkçe Sözcükler, Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı Araş- tırma-İnceleme Yazıları (Tebliğler), Lefkoşa, 137–150.

 • Öztürk, R. (2005). Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe ve Türkçe Yolu İle Girmiş Alıntı Kelimeler, Sel- çuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 18, 89-113.

 • Papapavlou, A. N. (1994). Language Contact and Lexical Borrowing in the Greek CypriotDialect: Sociolinguistic and Cultural Implications. (Kıbrıs Rum Lehçesindeki Dil Temasları veKelime Ödünçlemeleri: Sosyo-linguistik ve Kültürel Çıkarımlar). Athens, Greece: N.C. Grivas. Dil Kalıntılarının Tasnifleri

                                                                                                    
 • Article Statistics