ELAZIĞ 1.AMATÖR KÜME FUTBOLCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : Türkçe
Konu : Beden Eğitimi ve Spor
Number of pages: 341-351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma Amatör futbolcuların saldırganlık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2019-2020 futbol sezonunda Elazığ ilinde Amatör kümede mücadele eden takımların futbolcuları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2019-2020 futbol sezonunda Elazığ ilindeki 1. Amatörde mücadele eden takımlardan random yöntem ile seçilen 14 takımdan 200 amatör futbolcu oluşturmuştur. Çalışmamıza katılan katılımcıların demografik bilgilerini tespit etmek amacıyla kişisel bilgi formu (Yaş, spor yılı, eğitim durumu ve antrenörle çalışma yılı) ve saldırganlık düzeylerini belirlemek için (Kiper, 1984) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.. Çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Bulgular araştırmaya katılan futbolcuların;. Yaş, spor yılı, eğitim düzeyi ve antrenörle çalışma yılı düzeylerine göre saldırganlık ölçeği alt boyutları düzeyleri arasında istatistiki açıdan anlamlı fark olduğu görülmektedir. Çalışmamız bulgularına göre, ölçeğin yıkıcı alt boyut puan ortalamasının 36,30 puan ortalama saldırganlık düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Atılganlık alt boyutu puan ortalaması incelendiğinde, ortalamanın altında 45,58 olarak saldırganlık puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Edilgen saldırganlık alt boyutu incelendiğinde, puan ortalamasının 33,50 ile ortalamanın altında olduğu ve saldırganlık puanının düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; araştırma sonucuna göre amatör sporcularda saldırganlık düzeylerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları antrenör, sporcu ve araştırmacılara ulaştıralarak sporcu perfonmansına olumlu yönde katkı sağlayacağı kanısındayız

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the aggression levels of amateur football players. The population of the study consisted of football players of football teams, which were competing in the amateur league in the city of Elazığ during the 2019-2020 football season. The sample of the study consisted of 200 randomly chosen amateur football players, who played in 14 teams in the 1st amateur league in the city of Elazığ during the 2019-2020 football season. To determine the demographic information about the participants in the study, a personal information form, which included age, sports years, education level and years of training with coaches, and the “Aggression Scale”, which was developed by İlter (1984) to determine aggression levels, were used. In the data analysis, SPSS package software was used. In the study, the error level was regarded as p<0.05. According to the findings, it was observed that there were statistically significant differences in the scores of aggression scale and its subscales according to age, sports years and education level years of training with coaches of the participating football players. According to the findings of our study, it was also observed that the mean score of the destructive subscale of the scale, a mean score of 36.30, was low in terms of aggression levels. Furthermore, the mean score of the assertiveness subscale, a mean score of 45.58, was low in terms of aggression scores. When the passive subscale was evaluated, it was observed that the mean score of the subscale, a mean score of 33.50, was below the average with low aggression scores. In conclusion, it was observed that the aggression levels of amateur athletes were at low levels. We believe that the findings of the study can provide positive contributions to the performances of athletes by transmitting the results to coaches, athletes and researchers

Keywords


 • Ayaş, E.B., Murathan, F., Murathan, G., (2020). Farklı liglerdeki futbolcuların zihinsel dayanıklı- lık özellikleri ile fiziksel uygunluk durumlarının incelenmesi Kesit Akademi Dergisi, 6(22), 80-89.

 • Bahadır Z. (2006). Futbol seyircisinin sosyo-ekonomik kültürel yapısının şiddet eylemine etkisi (Konyaspor Örneği). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

 • Başaran E.İ. (1998) Eğitim psikolojisi eğitimin psikolojik temelleri. Gül Yayınevi, Ankara, 112– 113.

 • Baumann, S. (1994). Uygulamalı spor psikolojisi (C. İkizler & A. O. Özcan, Çev.). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

 • Bostan, G., Kılcıgil, E. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencisi Olan ve Olmayan Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Saldırganlık Boyutları, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 6 (3),133–140.

 • Çakı R. (1998) Bayan ve erkek voleybolcularda müsabaka öncesi ve sonrası bazı davranış özel- liklerinin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • Eker GÖ, Irresistable charming of the football, portrait of fascinated supporter, fanaticism and Beşiktaş. Milli Folklor Dergisi, 2010; 22 (85): 173-183

 • Erşan, E., Dogan, O., & Doğan, S. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin sosyodemografik açıdan değerlendirilmesi. Cumhuriyet Medical Journal (CMJ), 31(3), 231-238.

 • Eygü H. Spor Psikolojisi ve Türkiye’deki Futbol Hakemlerinin Hakemlik Psikolojileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012.

 • Kiper İ. (1984). Saldırganlık Türlerinin Çeşitli Ekonomik, Sosyal ve Akademik Değişkenlerle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Koçyiğit, M. (2018). Etkili İletişim ve Duygusal Zekâ (3.Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Kurtiç N. Futbol seyircisini saldırganlığa iten psiko-sosyo nedenler (Sakarya İli Örneği). Sakar- ya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

 • Rosenthal, M. A. (2003). Sipinoza’s republican argument for toleration. The Journal of Philosophy, 11(3), 320-337.

                                                                                                    
 • Article Statistics