WHAT DO STUDENTS THINK ABOUT BIOETHICS ISSUES AND BIOETHICS EDUCATION IN TURKEY?

Author:

Year-Number: 2020-23
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin biyoetik farkındalıklarını tanımlamak ve geliştirmektir. Örneklem İstanbul, Türkiye'de okuyan 23 (10 kız ve 13 erkek) 7. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden fenomenoloji kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak biyoetik üzerine hazırlanan senaryolar ve yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Öğrenciler beş hafta boyunca biyoetik eğitimi kapsamında hazırlanan senaryolarla uygulanan eğitime katılmışlardır. Çalışma sonunda öğrencilerin organ bağışı için olumlu, GDO ürünleri ve üreme teknolojisi gibi genetik çalışmalar için olumsuz düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. Biyoetik eğitim sürecinden sonra öğrencilerin biyoetik bilincinin geliştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin biyoetik konularına farklı açılardan bakma becerilerinin geliştirildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Aim of this study is to identify and develop bioethical awareness of middle school 7th grade students. The sample is 23 (10 girls and 13 boys) 7th grade students studying in Istanbul, Turkey. In this study, phenomenology was used among the models revealed within the scope of qualitative paradigm. Scenarios and semi-structured interviews on bioethics were used as data collection tools. The students have been involved in bioethical issues by scenarios for five weeks in the direction of a bioethics education model. At the end of the study, it was seen that students were positive for organ donation while they were negative for genetic studies like GMO products and reproduction technology. After bioethical education process, it was determined that bioethics awareness of students was developed. It is also seen that the ability of students to look at bioethics issues from different perspectives was developed.

Keywords