DÎVAN ŞİİRİNDE AĞAÇ: İNANÇ VE KÜLTÜR

Author:

Year-Number: 2020-24
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : Turkish Literature
Number of pages: 304-323
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dîvân şiiri, hayatın her safhasını içine alan geniş bir edebiyat akımıdır. Bu edebiyat akımının temelinde din vardır. Din, ferdî ve ictimâî hayattaki hemen tüm yansımalarıyla Divan şiirinde yer alır. Şairler, beyitlerinde tabiatı da çokça işlemişlerdir. Çalışmada dinin tabiata yansıma noktalarından birisi olan ağaçlar ele alınmıştır. Ağaçların lafzen veya mevzûen geçtiği ayet ve hadisler taranmış ve ayrı ayrı sıralanmıştır. Sonrasında 34 Divan şiiri eserinde bu ayet ve hadislerin kullanıldığı örnek beyitler tespit edilmiştir. Son olarak ağaçlarla ilgili halk inanışlarından Divan şiirinde tespit edilenler çalışmaya eklenmiştir. Ayetlerle ilgili 15, hadislerle ilgili 8 ve halk inanışlarıyla ilgili 3 madde bu çalışmada yer almaktadır. Taramalar neticesinde ağaçların geçtiği ayet ve hadislerin hemen tamamının Divan şiirinde yer bulduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Divan poetry is a vast literary movement that covers every aspects of life. Religion is the base of this literary movement. Religion is influenced in Divan poetry with almost all its reflections in individual and social life. The poets also embraced nature in their couplets. In this study, trees, one of the reflection points of religion on nature, are discussed. The verses and hadiths, where the trees are written or said, are scanned and listed separately. Afterwards, sample couplets using these verses and hadiths were identified in 35 Divan poetry books. Finally, the ones found in Divan poetry among the folk b about trees were added to the study. 15 articles on verses, 8 on hadiths and 3 on folk beliefs are included in this study. As a result of the scans, it was found that almost all of the verses and hadiths those include trees are found in Divan poetry.

Keywords