DÎVAN ŞİİRİNDE AĞAÇ: İNANÇ VE KÜLTÜR
TREE IN DIVAN POETRY: FAITH AND CULTURE

Author : Doğan YÜCEL
Number of pages : 304-323

Abstract

Dîvân şiiri, hayatın her safhasını içine alan geniş bir edebiyat akımıdır. Bu edebiyat akımının temelinde din vardır. Din, ferdî ve ictimâî hayattaki hemen tüm yansımalarıyla Divan şiirinde yer alır. Şairler, beyitlerinde tabiatı da çokça işlemişlerdir. Çalışmada dinin tabiata yansıma noktalarından birisi olan ağaçlar ele alınmıştır. Ağaçların lafzen veya mevzûen geçtiği ayet ve hadisler taranmış ve ayrı ayrı sıralanmıştır. Sonrasında 34 Divan şiiri eserinde bu ayet ve hadislerin kullanıldığı örnek beyitler tespit edilmiştir. Son olarak ağaçlarla ilgili halk inanışlarından Divan şiirinde tespit edilenler çalışmaya eklenmiştir. Ayetlerle ilgili 15, hadislerle ilgili 8 ve halk inanışlarıyla ilgili 3 madde bu çalışmada yer almaktadır. Taramalar neticesinde ağaçların geçtiği ayet ve hadislerin hemen tamamının Divan şiirinde yer bulduğu saptanmıştır.

Keywords

Dîvân şiiri, Dîvân şiirinde ağaç, Halk inanışları

Read: 264

Download: 94