İLETİŞİMDE YER ALAN SEMBOLERİN NEDRET SEKBAN’IN ESERLERİNE YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 298-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim, insanın kendi duygu ve düşünceleri yanında çeşitli gereksinimlerini anlatma ve aynı zamanda da başkalarını anlama yolundaki en etkili enstrümanlardan birisidir. Bu yüzden insanoğlu hangi koşulda olursa olsun kendini ifade için daima bir yol bulmuştur. Yaşadığı her anı, her durum ve şartta sanatla bir iletişim kurarak toplumda göstermek ihtiyacını da hissetmiştir. Bu iletişim süreci içinde insanın kendini gözlemleme ve tanıma deneyimlerini çoğaldıkça, el becerileri ve iletişim dilini de kullanışı zenginleşmiştir. Dolayısıyla iletişim sanatla beraber insanın duygu ve düşüncesinde şekillenen her şeyin gelişmesine katkı sağlayan ve onu besleyen önemli bir kaynak olmuştur. Bu sayede her toplumda sanatçılar da çeşitli iletişim araçlarını kullanarak geleneklerini ve kültürel kimliklerini hem korumuş hem de kendi düşünce ve değerleri de yaygınlaştırma imkanını sahip olmuşlardır. Bu makalede Nedret Sekban’ın eserlerinde kullandığı figür ve renkler nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve eser analizi ile detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Communication is one of the most effective instruments in the way of expressing various needs of people amongst their own feelings and thoughts and at the same time understanding others. Therefore, human beings have always found a way to express themselves under any circumstances. At the same time, he felt the need to show every moment he lived in society by communicating with art under any condition or situation.. Under this communication process, the use of hand skills and communication language has also been enriched as the experience of human self-observation and recognition increases in the communication process. Therefore, communication has become a significant source nourishing and contributing development of everything that shaped on human emotions and thoughts. In this way, artists in every society have both preserved their traditions and cultural identities by using various communication tools and also had the opportunity to spread their own thoughts and values. In this article, figures and colors that Nedret Sekban used on his artworks evaluated in detail through some of the qualitative research techniques, literature scanning and artwork analysis.

Keywords


 • Arden E. Boggs UK ( 1999 ). Interpersonal Relationships. W. B. Saunders Company, Phidadelphia.

 • Beksaç, Engin (1998). Avrupa Sanatı. İstanbul: Troya Yayıncılık.

 • Çatalbaş, R. (2011). “Türklerde Hayvan Sembolizmi Ve Din İlişkisi” Turan Stratejik Araştırma- lar Merkezi Dergisi 3/12 (2011): 53-54.

 • Çoruhlu, Y., 2002, Türk Mitolojisinin Ana Hatları. İstanbul: Kabalcı Yayınları

 • DENİZ, B. (2000). Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygılar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.

 • Erberk, Mine (2002). Çatalhöyük’ten Günümüze Anadolu Motifleri. Ankara: T.C. Kültür Ba- kanlığı Yayınları. Ankara.

 • Erginsoy, Ülker (1978). İslam Maden Sanatının Gelişmesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları 265.

 • Ersoy, N. (2000). Semboller ve Yorumları. İstanbul: Zafer Matbaası

 • Ersoy, N. (2007). Semboller ve Yorumları, İstanbul: Dönence Basım

 • Gardin, N., Olorenshaw, R., Gardin, J. & Klein, O. (2014). Larousse Semboller Sözlüğü (1. Bas- kı). B. Akşit (Çev.). İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

 • KOLOĞLU, D. (2011). Günümüz Sanatında Renk Ve Işığın Dramatik Etkileşimi, Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Ören, Şenkaya. “Sanatın Doğuşunda İletişimle Aralarındaki Varoluşsal Birliktelik Ve Sanat Eyleminde Psikolojik İletişimin Önemi”. Atatürk İletişim Dergisi Sayı 8 (Ocak 2015).

 • Uçar, T. F., 2004, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Yayınevi

 • Ustaoğlu, E. (2007). Renklerin İnsan Yaşamındaki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Wilkinson, K. (2010). Semboller ve İşaretler (1. Baskı). S. Toksoy (Çev.). İstanbul: Alfa.

 • Yücel, M. M., (2007). 17. Yüzyıl Hollanda Resminde Sembol Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics