TÜKETİCİLERİN BUZDOLABI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADIYAMAN ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : Türkçe
Konu : İşletme - Pazarlama
Number of pages: 149-168
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz modern dünyası yaşam tarzımızın yeniden şekillenmesine ve ihtiyaçların değişmesine sebep olmuştur. İcat edildiği zamanlarda lüks olarak değerlendirilecek buzdolabı, bugün zaruri bir ürün haline gelmiştir. Dayanıklı ürün olduğundan tüketiciler buzdolabı satın almadan önce pişman olmamak için daha fazla inceleme ihtiyacı duymaktadırlar. Bu araştırmada tüketicilerin buzdolabı tercihini etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplama için hazırlanan anket kolayda örnekleme yoluyla ve online olarak uygulanmıştır. Çalışmaya ait veriler, 2019 yılı içerisinde toplandığından Etik Kurul izni alınmamıştır. Uygulamada 572 geçerli anket verisi elde edilmiştir. Ayrıca forum sitelerinde buzdolabı ile ilgili yapılan yorumlar derlenmiştir. Çalışma sonucunda kalite, kullanışlılık ve markanın, tüketici tercihlerindeki en önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcı tüketicilerin yaklaşık yarısının buzdolabı satın almadan önce çevrelerinden tavsiye aldıkları ve indirim kampanyalarını takip ettikleri görülmüştür. Tüketicilerin yaklaşık %25-30’luk kısmının ise forum sitelerini ve markaların satış mağazalarını ziyaret ettikleri söylenebilir.

Keywords

Abstract

The modern world of today has reshaped our lifestyle and changed the needs. The refrigerator, which will be considered as luxury when it was invented, has become an essential product today. As it is a durable product, consumers need more examination so as not to regret it before purchasing a refrigerator. In this study, the factors affecting the refrigerator preference of consumers were tried to be determined. The questionnaire prepared for data collection was carried out easily through sampling and online. Since the data of the study were collected in 2019, the Ethics Committee's permission was not obtained. 572 valid survey data were obtained in the application. In addition, comments about the refrigerator on the forum sites were compiled. As a result of the study, it was concluded that quality, usability and brand are the most important factors. In addition, it was observed that approximately half of the consumers received advice from their environment and followed discount campaigns before purchasing a refrigerator. Approximately 25-30% of consumers were observed to visit forum sites and brands' stores.

Keywords


 • Akçi, Y. (2014). Satın Alma Karar Süreci Modeli. M. Paksoy, ve M. Kara (Ed) içinde, Tüketici Davranışları (s. 47-63). Lisans Yayıncılık.

 • Altunışık, R., ve Baş, Y. (2015). Tüketicilerin Ürün Satınalma Kararları Öncesi Aradıkları Bilgi Türlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 7996.

 • Arslan, B. (2016). Beyaz Eşya Sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumların Uyguladıkları Sosyal Sorumluluk Projelerinin Tüketicilerin Marka Sadakati Üzerine Etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 196-209.

 • Bakan, Ö. (2005). Beyaz Eşya Sektöründeki Üretici Kuruluş ve Markaların İsim Bilinirlikleri. Selçuk İletişim, 4(1), 149-158.

 • Bakator, M., Ivin, D., Vuković, Đ., ve Petrović, N. (2016). Analysis of Consumer Behavior and Marketing Strategy Improvement. VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2016 (EMC 2016), (s. 201-205). Kotor, Montenegro.

 • Baş, T. (2006). Anket, Anket Nasıl Hazırlanır, Uygulanır, Değerlendirilir. Ankara:Seçkin Yayıncılık.

 • Cengiz, M., ve Girginer, N. (2012). Konjoint Analizi ile Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1).

 • Davis, F., Bagozzi, R., & Warshaw, P. (1989). User Acceptance of Copmuter Technology: A Comparison of two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982-1003.

 • Dhivya, S., ve Supulakshmi, D. (2017). A Study on Consumer Preference of Durable and Non- Durable Goods in Pattukkottai Town. International Journal of Research in Commerce & Management, 8(4).

 • Dölarslan, E. Ş. (2013). Tüketici Davranışı ve Tüketiciler Pazarının Özellikleri, Örgütsel Pazarların Özellikleri. İ. Kırcova, ve T. Benli (Ed) içinde, Pazarlama Yönetimi (s. 161-212). Lisans

 • Dörtyol, İ. T. (2010). Beyaz Eşya Sektöründe Marka, Kalite Ve Fiyat Değişkenlerinin Farklı Gelir Gruplarındaki Ailelerin Satın Alım Kararları Üzerindeki Etkileri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27.

 • Durmaz, Y. (2011). Tüketici Davranışları. Detay Yayıncılık.

 • Dursun, T., ve Arslan, B. (2017). Marka Sadakatinin Demografik Faktörler Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye Beyaz Eşya Sektöründe Bir Araştırma. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 7(1), 18-24.

 • Eleren, A. (2007). Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 47-64.

 • Erciş, A., ve Çelebi, Y. (2016). Marka Konumlandırma ve Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamaları (Erzurum'da Beyaz Eşya Sektörü Üzerine Bir Araştırma). Journal of International Social Research, 9(45).

 • Fırat A. ve Azmak, E. (2007). Satın Alma Karar Sürecinde Beyaz Eşya Kullanıcıların Marka Bağlılığı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık, 251-264.

 • Gülmez, M., ve Dörtyol, İ. T. (2013). Pazarlama Sözlüğü. Detay Yayıncılık.

 • İlban, M., Akkılıç, M., ve Yılmaz, Ö. (2011). Tüketicilerin Beyaz Eşya Satın Alma Karar Sürecinde Marka Algılarına Yönelik Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 63-84.

 • İslamoğlu, A., ve Altunışık, R. (2010). Tüketici Davranışları. Beta Basım A.Ş.

 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 5. Baskı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

 • Karadeniz, M. (2013). The Effects of Advertisements on The Consumers' Brand Preference of White Goods. Journal of Financial Markets, 191-210.

 • Karataş Yücel, E. (2018). Beyaz Eşya Ürünlerinde Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Satın Alma Karar Tarzları Üzerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 319-352.

 • Knight, G.A. (1999), Consumer Preferences for Foreign and Domestic Products”, Journal of Consumer Marketing, 16(2), 1-11.

 • Koç, E. (2016). Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global ve Yerel Yaklaşım. Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

 • Kotler, P. (2002). Marketing Management Millenium Edition. Boston: Person Custom Publishing.

 • Lundstrom, W. J., Lee, O. W., ve White, D. S. (1998). Factors influencing Taiwanese consumer preference for foreign-made white goods: USA versus Japan. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 10(3), 5-29.

 • Odabaşı, Y., ve Barış, G. (2013). Tüketici Davranışı. Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.

 • Onurlubaş, E. (2018). Marka Değeri Boyutlarının Marka Bağlılığı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: X Marka Beyaz Eşya Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama. Turkish Studies, Economics, Finance and Politics, 13(30), 273-302.

 • Özdemir, E. K., Güzeloğlu, E. B., ve Topsümer, F. (2018). Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye'deki Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama. Global Media Journal: Turkish Edition, 8(16).

 • Şen Demir, Ş., ve Kozak, M. (2013). Tüketici Davranışları. Detay Yayıncılık.

 • Tekin, V. N. (2014). Pazarlama İlkeleri: Politikalar - Stratejiler -Taktikler. Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

 • Yeniçeri Alemdar, M. (2012). Duygusal Pazarlamada Değer Yıldızı Modeli Beyaz Eşya TV Reklam Mesajları Üzerine Bir İnceleme. Global Media Journal, 3(5), 208- 245.

                                                                                                    
 • Article Statistics