KUR’ÂN MUHTEVȂSI AÇISINDAN NİYET VE ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 198-236
Year-Number: 2020-23

Abstract

Beşeri eylemlerin âdeta özü ve ruhu mâhiyetinde olan niyet; düşüncenin, davranışın, amelin değerlendirilmesinde ve geçerliliğinde temel bir miyar niteliğindedir. Düşünce ve davranışlar niyetle farklı bir anlam kazanır. Davranışların, fiillerin keyfiyetleri ve nitelikleri ile yakından hem alâkalıdır hem de onlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İnsan niyetle, hareketlerinin bilinçli ve kontrollü olmasını veya yönlendirilmesini, onun hâiz olduğu etkili rolünden yararlanarak, yakalayabilir ve bunda insiyatifi elinde tutabilir. Nitekim etkin bir akıl ile insanın taleplerini eyleme dönüştürmede, yönlendirmede, frenlemede veya engellemede bilinçli ve müessir bir güç niteliğindedir. Bir şeyi yapmadan önce onu düşünmek, istemek ve ona meyletmek şeklinde ifade edilebilir. Bu nedenle Kur’ân’a göre insan her türlü yönelişinden, kastından ve niyetinden sorumlu olmakla birlikte burada talep ile murat edilen maksadın uygunluğu da istenir. Bu da gösterir ki, Allah’ın iradesini ve hududunu gözetmede veya ihlâl etmede niyet, önemli bir denge unsuru olmakla birlikte; özellikle kavşak noktası mesabesinde olan önemli bir yere ve konuma hâizdir. Onu çok iyi anlayarak her hâlükârda müspetliğinin sağlanmasında ve yollarının belirlenmesinde insanın sorumluluğuna atıfta bulunmak ve vurgulamak yerinde olur. Bu çalışmada onu Kur’ân odaklı araştırarak ne olduğunu, hadislerdeki durumunu, keyfiyet açısından nasıl müspet veya menfi tarafa eğilim gösterdiğini, amelle ilgisini ve ona göre nasıl karşılık bulduğunu vb. hususları naslardan ve ilgili temel kaynaklardan ortaya koymaya, sorgulamaya, yerinde cevaplar bulmaya yönelik çaba ve gayret sarfedilmiştir.

Keywords

Abstract

The intention which is the essence and soul of the human actions are like a basic test for the evaluation and validity of thought, behavior and deed. Thoughts and behaviors gain a different meaning with intention. The intention is closely related to the arbitrariness and quality of behaviors and actions and it also has a significant effect on them. A person can make informed and controlled actions or guide them with intention as well as catching them and taking initiative by using the effective role of intention. Furthermore, an effective mind is like an informed and effective power to transform a person’s desires into action and guide, control or prevent them. It can be described as thinking, wanting something before doing it and tending to do it. Therefore, people are responsible of any tendency, deliberation and intention according to the Quran, and the convenience of the goal requested and wished. This situation indicates that intention is a significant balance element to observe or violate the God’s will and limits as well as having a significant place and position like a crossroads. It would be appropriate to underline and refer to the human responsibility on understanding it well, maintaining its positivity in any case and identifying the roads. In this regard, this study aims to research intention based on the Quran, to put forward and question what it is, its status in the hadiths, how it tends to be good or bad in terms of arbitrariness, its relation with deeds and how it corresponds according to the deeds and to find appropriate answers by using the basic resources and dogmas. We believe that this study will contribute to the related literature.

Keywords