MEME TARAMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA VERİLEN VİDEOLU EĞİTİMİN VE YAPILAN TAKİBİN FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF VIDEO TRAINING AND TRACKING PROVIDED ON BREAST SCANNING METHODS ON AWARENESS LEVEL

Author : Filiz ER -İnci KISA - Gülten ÖZKAN
Number of pages : 67-77

Abstract

Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık rastlanan maling tümordür ve kadınlarda raslanan kanser türlerinin neredeyse %25’ini oluşturmaktadır. Bu çalışma Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne ayaktan başvuran ya da hastanede yatarak tedavi gören kadınlara verilen videolu eğitimin kendi kendine meme muayenesi inanç modeline ve meme tarama yöntemlerini uygulama düzeylerine etkisini incelemek amacıyla başlatılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan 74 kadın dahil edildi. Katılımcılar randomize olarak seçildi ve kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrıldı ve ön test ve son test uygulanarak, veriler “Hasta Tanıtım Formu”, “Champion'un Meme Kanseri Taramalarında Sağlık İnanç Ölçeği” ile toplandı. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programında, tanımlayıcı analizlerle değerlendirilmiştir. Araştırma için katılımcılardan sözel, kurumdan yazılı izin alınmıştır. Deney ve kontrol grubunda eğitim sonrası “Kendi Kendine Meme Muayensi” (KKMM) düzenli yapma da artış sağlanmış olup, bu artış deney grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,028<0,05), Gruplar arası deney grubundaki KKMM yapma oranındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p=0,000<0.05), kontrol grubundaki artış anlamlı bulunmamıştır. Her iki grupta da eğitim sonrası ‘Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği’nin alt boyutları olan yarar algısı ve öz yeterlilik puanları eğitim sonrası puanlarına göre istatistiksel olarak yüksek ve engel puanları ise düşük bulunmuştur. Deney grubundaki öz yeterlilik ve yarar puanındaki artış kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yükselmiştir. Araştırma kapsamına alınan kadınlarda video ile eğitim verildikten sonra takibin meme kanserine ilişkin sağlık inançlarına ve kendi kendine meme muayesini düzenli olarak yapmasına olumlu olarak katkıda bulunduğunu göstermiştir.

Keywords

Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM), Meme Kanseri, Erken Tanı

Read: 211

Download: 110