DİYARBAKIR MUSİKİ FOLKLORÜNDE VELME GECELERİ (VELİME GECELERİ)
VELME NIGHTS IN DIYARBAKIR MUSIC FOLKLORE (VELİME NIGHTS)

Author : Gülay LAÇİN
Number of pages : 372-388

Abstract

Diyarbakır; edebiyatta, sanatta, ilimde olduğu gibi musikide de önemli bir yere sahiptir. Geniş bir musiki geleneğini bünyesinde taşıyan ilimizde, yöresel müziği icra eden birçok mahalli sanatçı da yetişmiştir. Bu araştırmanın amacı Diyarbakır’ a ait, unutulmaya yüz tutmuş önemli musiki geleneği olan “Velime geceleri” hakkında detaylı inceleme yapmak ve bu gecede görev alan icracılarla görüşmeler sonucunda edinilen bilgilerin gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarımını sağlamaktır. Araştırmada literatür taraması yapılarak, Velime Geceleri ile ilgili kayıtlı ses ve video kayıtları incelenmiş dönem hakkında ilk kaynaklardan bilgiler toplanmıştır. Daha sonra Velime Gecelerinde görev alan musiki icracılarla görüşmeler yapılarak velime geceleri hakkında görüşleri alınmıştır. Yapılan görüşmelerde Velime Gecelerinin yapılma amacı, gecede icra edilen türküler, kullanılan makamlar, çalgılar tespit edilmeye çalışılmıştır. Velime Gecelerinin Diyarbakır musikisi içerisinde önemli bir eğlence, paylaşım, sosyal yardımlaşma amacıyla yapıldığı ve bu önemli geleneğin devam edilmesine yönelik görüşler sunulmuştur. Yapılan çalışma yörenin önemli kültür öğesinin kaybolmasını engellemek, bu kültürün nesilden nesile aktarılarak yaşatılmaya çalışılması açısından önem arz etmektedir.

Keywords

Diyarbakır Musiki Folkloru, İcracılar, Velime Gecesi

Read: 77

Download: 28