KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BİRLİKTE ÖĞRETİM ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
AN APPLIED STUDY ON CO-TEACHING IN INCLUSIVE EDUCATION

Author : Özlem DAĞLI GÖKBULUT -Gönül AKÇAMETE
Number of pages : 30-51

Abstract

Araştırmanın amacı, katılımcı sınıf ve özel eğitim öğretmeninin, yürüttükleri birlikte öğretim uygulamaları hakkında görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Katılımcılar, “amaçlı örnekleme yöntemi” ile belirlenmiştir. Çalışma grubunu, Kuzey Kıbrıs’ta kaynaştırma uygulaması yapılan bir ilkokulun 2. sınıfında görev yapan bir sınıf öğretmeni ile bir özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri, “yapılandırılmamış görüşme” ve “yarı yapılandırılmış görüşme formları” aracılığı ile toplanmıştır. Veriler ‘Betimsel Çözümleme Yöntemi’ ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre öğretmenler eğitimin içeriğini bireysel farklılıklara uygun, destekleyici teknoloji kullanarak güçlendirdikleri, bireysel gelişimin daha net görülebileceği değerlendirme türleri kullandıkları, sınıf içi uygulamalarda rol ve sorumluluğu paylaşarak, etkili sınıf yönetimi gerçekleştirdikleri, hem iş yüklerinin azaldığını hem de ders sırasında özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye zaman bulabildiklerini, birlikte öğretim uygulamalarının mesleki gelişimlerine katkısı olduğuna inandıkları, diğer derslerde de sürdürmek istediklerini belirtmişlerdir. Bulgulara dayalı olarak; düzenlenecek hizmet içi eğitim kursları yoluyla, sınıf ve özel eğitim öğretmenlerinde birlikte öğretim uygulamaları hakkında farkındalık ve katılım istekliliğinin artırılması önerilmektedir.

Keywords

Birlikte öğretim, kaynaştırma, okuduğunu anlama, öğretimsel uyarlama, özel eğitim.

Read: 130

Download: 47