Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 497-527
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma; okul öncesi, sınıf ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme süreçlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Doğu Anadolu’da orta ölçekli bir ilde bulunan Eğitim Fakültesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde eğitim görmekte olan 19 okul öncesi, 20 sınıf ve 20 ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Problem Çözme Süreci Formları’ (PÇSF) aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada betimsel analiz yöntemi kullanılmış olup yapılandırılmış problem çözme süreci formları ile elde edilen veriler araştırmacı ve bir uzman tarafından hazırlanan değerlendirme ölçütleri yardımıyla değerlendirilmiştir. Problem çözme alanda çok önemli bir isim olan George Polya’nın problem çözme basamakları esas alınarak okul öncesi öğretmen adayları, sınıf öğretmen adayları ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme süreçleri ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Polya’nın problem çözme basamaklarından ilki olan problemi anlama basamağında sınıf öğretmen adaylarının; problemin çözümü basamağında okul öncesi öğretmen adayları ile sınıf öğretmen adaylarının; son olarak çözümün değerlendirilmesi basamağında ise genel olarak okul öncesi öğretmen adaylarının, sınıf öğretmen adaylarının ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarının çoğunun sorun yaşadığı görülmüştür. Araştırma sonuçları doğrultusunda problemin sonucu yerine problemim çözüm sürecine önem verilebilir. Ayrıca lisans programlarında problem çözme ve problem çözme öğretimi içerikli derslerin sayısı arttırılabilir ve içeriği zenginleştirilebilir.

Keywords

Abstract

This research is performed in order to examine the problem solving processes of preschool, elementary school and secondary school mathematics teacher candidates. Case study model that one of the qualitative research approaches is used for the working group which consist of 19 preschool teacher candidates, 20 elementary school teacher candidates and 20 secondary school mathematics teacher candidates in the 2018-2019 spring term in the Faculty of Education in a city of Eastern Anatolia. The data is obtained through 'Problem Solving Process Forms' (PSPF) developed by researcher. Descriptive analysis method was used in the research and the data obtained through structured problem solving process forms were evaluated by means of evaluation criteria prepared by the researcher and an expert. The problem solving processes of preschool, classroom and primary school mathematics teacher candidates are examined in detail, based on the problem solving steps of George Polya, a very important name in the field of problem solving. In the step of understanding the problem, which is the first step of the Polya's problem solving method, the elementary teacher candidates; in the step of solving the problem, preschool teacher candidates and elementary school teacher candidates; lastly, in the step of evaluating the solution, preschool, elementary school and secondary school mathematics teacher candidates have been found to have difficulty. In accordance with the research results, emphasis can be placed on the process of solving the problem rather than the outcome of the problem. Morover it is recommended to add a course including problem solving and teaching of problem solving content in the undergraduate program.

Keywords