SAMSUN’DA ÇELTİK ÜRETİMİ VE PİRİNÇ İMALAT SANAYİ
PADDY PRODUCTION AND RICE MANUFACTURING INDUSTRY IN SAMSUN

Author : Muhammed Akif ÖZÇELEBİ -Cevdet YILMAZ
Number of pages : 324-349

Abstract

Pirinç dünyada en çok tüketilen tahıllardan biridir. Samsun yöresi Türkiye’de en çok çeltik yetiştiren sahalardan biri olup, üretim Çarşamba ve Bafra ovaları olarak bilinen Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarında yoğunlaşmıştır. Samsun sahip olduğu çeltik fabrikası sayısı ile Türkiye’de üçüncü, bu alanda yarattığı istihdam (çalışan sayısı) itibarıyla da beşinci sırada gelmektedir. Bu çalışmada Samsun’da çeltik üretiminin coğrafi şartları, çeltiği hammadde olarak kullanan pirinç fabrikalarının; kuruluş ve gelişim süreçleri, istihdam durumları, potansiyelleri, sorunları ve çözüm yolları sanayi coğrafyası prensipleri çerçevesinde ele alınmıştır Ayrıca yine Samsun ölçeğinde çeltik fabrikaları ile hammadde temini arasındaki ilişkiler, üretilen pirincin mamul ve yarı mamul olarak pazarlanma şartları vd. hususlar üzerinde durulmuş, daha fazla katma değer yaratılarak il ve ülke ekonomisine faydasının arttırılması amacıyla başka neler yapılması gerektiği irdelenmiştir. Araştırmada Samsun ilinde pirinç imalatında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları belirlenmiş, bunlarla yüz yüze anket ve mülakatlar gerçekleştirilmiş, bu amaçla SWOT ve TOWS analiz yöntemlerine başvurularak Samsun’da pirinç sanayi kuruluşlarının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Samsun, Çeltik Üretimi, Pirinç İmalatı, Bafra, Terme.

Read: 204

Download: 149