SAMSUN’DA ÇELTİK ÜRETİMİ VE PİRİNÇ İMALAT SANAYİ

Author:

Year-Number: 2020-24
Number of pages: 324-349
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pirinç dünyada en çok tüketilen tahıllardan biridir. Samsun yöresi Türkiye’de en çok çeltik yetiştiren sahalardan biri olup, üretim Çarşamba ve Bafra ovaları olarak bilinen Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarında yoğunlaşmıştır. Samsun sahip olduğu çeltik fabrikası sayısı ile Türkiye’de üçüncü, bu alanda yarattığı istihdam (çalışan sayısı) itibarıyla da beşinci sırada gelmektedir. Bu çalışmada Samsun’da çeltik üretiminin coğrafi şartları, çeltiği hammadde olarak kullanan pirinç fabrikalarının; kuruluş ve gelişim süreçleri, istihdam durumları, potansiyelleri, sorunları ve çözüm yolları sanayi coğrafyası prensipleri çerçevesinde ele alınmıştır Ayrıca yine Samsun ölçeğinde çeltik fabrikaları ile hammadde temini arasındaki ilişkiler, üretilen pirincin mamul ve yarı mamul olarak pazarlanma şartları vd. hususlar üzerinde durulmuş, daha fazla katma değer yaratılarak il ve ülke ekonomisine faydasının arttırılması amacıyla başka neler yapılması gerektiği irdelenmiştir. Araştırmada Samsun ilinde pirinç imalatında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları belirlenmiş, bunlarla yüz yüze anket ve mülakatlar gerçekleştirilmiş, bu amaçla SWOT ve TOWS analiz yöntemlerine başvurularak Samsun’da pirinç sanayi kuruluşlarının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Rice is one of the most consumed crops in the world. Samsun province is one of the most paddy growing fields in Turkey. Production is concentrated in Yeşilırmak and Kızılırmak deltas known as Çarşamba and Bafra plains in Samsun. Samsun are third and fourth respectively in terms of rice factory and the count of employees in Turkey. In this study, the geographical conditions of paddy production in Samsun, rice factories that use paddy as raw material; establishment and development processes, employment situations, potentials, problems and solutions are discussed within the framework of industrial geography principles. In addition, the relations between the rice factories and raw material supply across the Samsun scale, the marketing conditions of the were emphasized, and what else should be done with purpose increase the benefit to the economy of the province and the country by creating more added value has been examined. In the research, industrial establishments were determined that operate in the production of rice in Samsun province. Face-to-face survey and interviews were conducted with them. For this purpose, It has been tried to prove the strengths and weaknesses, opportunities and threats of rice industrial establishments in Samsun by using SWOT and TOWS analysis methods.

Keywords