ES VE US SÖZCÜKLERİNİN TARİHî VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDEKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE
ES AND US WORDS HISTORICAL AND CONTEMPORARY TURKISH ON USES

Author : Ali TAN -Fince ÖZER
Number of pages : 89-106

Abstract

Tarihî Türk lehçelerinden günümüze “es” ve “us” sözcükleri, Türk dilinin çeşitli sahalarında kullanımına sıkça rastladığımız sözcüklerdir. Araştırmacılar tarafından bu sözcüklerle ilgili çeşitli bilgiler verilmesine rağmen, iki sözcüğün de aynı anda bütün lehçelerde gösterilip tartışıldığı bağımsız bir çalışma yoktur. Bu çalışmada, iki sözcüğün de tarihî lehçelerden itibaren kullanımı ve anlamsal farklılıkları gösterilmeye çalışılacaktır. Eski Türkçeden günümüze nasıl bir şekil ve anlam değişikliğine uğradığı örnek cümlelerle desteklenecektir.

Keywords

es, us, akıl, köken bilgisi, etimoloji.

Read: 169

Download: 63