İNEGÖL İLÇESİNDE MOBİLYA SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞI VE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE STRUCTURAL FEATURES, DISTRIBUTION, PROBLEMS OF THE FURNITURE INDUSTRY IN THE INEGÖL DISTRICT

Author : Çiğdem ARAZ -Okan YAŞAR
Number of pages : 173-203

Abstract

Araştırma, Marmara Bölgesi’nde bulunan Bursa iline bağlı İnegöl ilçesi sınırları içerisinde yapılmıştır. İnegöl ilçesi hammadde, pazar, iş gücü ve ulaşım imkanları ile mobilya sanayi için yüksek bir potansiyele sahiptir. Araştırmada İnegöl ilçesinde mobilya sanayinin tarihsel gelişimini, mevcut durumunu, dağılışı ve yapısal özellikleri ele alınmıştır. İnegöl ilçesinde geçmişten günümüze yürütülen orman ürünleri sanayi faaliyetleri mobilya sanayinin temellerini oluşturmuştur. Yöre, ülkemizin en önemli mobilya sanayi lokasyonlarından biri olup ilçede yer alan sanayi işletmelerinin %88.5’i mobilya sanayi alanında faaliyet göstermektedir. Mobilya sanayi, 2018 yılı verilerine göre ilçe ihracatının %42’sini, ülkemiz mobilya ihracatının ise %17’sini tek başına karşılamaktadır. Yörenin hammadde kaynaklarına ve pazar alanlarına yakınlığı, önemli ulaşım yolları üzerinde yer alması mobilya sanayinin gelişimi üzerinde etkili olan en önemli faktörlerdir. Araştırma kapsamında çalışmanın evrenini temsil edecek güçte 50 adet mobilya sanayi işletmesine 2018 Ekim ve 2019 Kasım ayında anket uygulanmıştır. Uygulanan anketler SPSS 17.0 programında betimsel istatistik tekniğiyle analiz edilmiş ve analiz sonuçları çerçevesinde gerekli yorumlamalar yapılmıştır.

Keywords

İnegöl İlçesi, Mobilya Sanayi, Yapısal Özellikler

Read: 224

Download: 109