İNEGÖL İLÇESİNDE MOBİLYA SANAYİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞI VE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 173-203
Year-Number: 2020-24

Abstract

Araştırma, Marmara Bölgesi’nde bulunan Bursa iline bağlı İnegöl ilçesi sınırları içerisinde yapılmıştır. İnegöl ilçesi hammadde, pazar, iş gücü ve ulaşım imkanları ile mobilya sanayi için yüksek bir potansiyele sahiptir. Araştırmada İnegöl ilçesinde mobilya sanayinin tarihsel gelişimini, mevcut durumunu, dağılışı ve yapısal özellikleri ele alınmıştır. İnegöl ilçesinde geçmişten günümüze yürütülen orman ürünleri sanayi faaliyetleri mobilya sanayinin temellerini oluşturmuştur. Yöre, ülkemizin en önemli mobilya sanayi lokasyonlarından biri olup ilçede yer alan sanayi işletmelerinin %88.5’i mobilya sanayi alanında faaliyet göstermektedir. Mobilya sanayi, 2018 yılı verilerine göre ilçe ihracatının %42’sini, ülkemiz mobilya ihracatının ise %17’sini tek başına karşılamaktadır. Yörenin hammadde kaynaklarına ve pazar alanlarına yakınlığı, önemli ulaşım yolları üzerinde yer alması mobilya sanayinin gelişimi üzerinde etkili olan en önemli faktörlerdir. Araştırma kapsamında çalışmanın evrenini temsil edecek güçte 50 adet mobilya sanayi işletmesine 2018 Ekim ve 2019 Kasım ayında anket uygulanmıştır. Uygulanan anketler SPSS 17.0 programında betimsel istatistik tekniğiyle analiz edilmiş ve analiz sonuçları çerçevesinde gerekli yorumlamalar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

This research was carried out within the boundaries of Inegol district of Bursa province in the Marmara region. Inegol has a high potential for raw material, market, labor and transportation facilities for the furniture industry. In this research, it is aimed to explain the historical development of the current state, distribution and structural features of the furniture industry in Inegol district. The industry activities of forest products carried out upto now in Inegol have formed the establishment of the furniture industry. This region is one of the most important locations of furniture industry in our country and 88.5% of the industrial enterprises located in Inegol is directly producing goods for the furniture industry. According to the 2018 data of the furniture industry in Inegol constitutes 42% of district exports and 17% of furniture exports of our country. The proximity of the region to the raw material sources and market areas are the most important factors affecting the development of the furniture industry. In the scape of the research, a survey was applied to 50 furniture industry enterprises which were representative of the universe of the study October 2018 and November 2019. The surveys were analyzed in SPSS 17.0 software and, the necessary interpretations were performed within the framework of the analyzed results.

Keywords