ERGENLERİN SAHİP OLDUKLARI DEĞERLERİ, İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ETKİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VALUES OF ADOLESCENTS, THE EFFECTS OF UNWANTED TEACHER BEHAVIOUR AND THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENTS

Author : Hatice GÜZEL
Number of pages : 241-255

Abstract

Araştırmada, ergenlerin sahip oldukları insani değerleri ile istenmeyen öğretmen davranışı ve istenmeyen öğretmen davranışının etkileri algılarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve akademik başarılarını ne düzeyde etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır, Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Konya il Merkezinde bulunan bir Anadolu lisesinde farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören ergenlerden uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışma grubunu 140 erkek öğrenci, 163 kız öğrenci olmak üzere 303 ergen oluşturmaktadır. Araştırma, genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Dilmaç (2007) tarafından geliştirilen “İnsani Değerler Ölçeği”, Erben Keçici vd.( 2013) tarafından geliştirilen “İstenmeyen Öğretmen Davranışı Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre erkek öğrencilerin istenmeyen öğretmen davranışı ölçeği alt boyut puan ortalamalarının kız öğrencilerin ölçek alt boyut puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. İnsani değerler ölçeği sorumluluk, arkadaşlık, barışçı olma, saygı, dürüstlük, hoşgörü alt boyut puan ortalamaları yönünden erkek öğrenciler ile kız öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin fizik ders başarısı ile istenmeyen öğretmen davranışının etkileri puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca fizik ders başarısı ile değerler ölçeğinin alt boyutlarından sorumluluk puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür öğrencilerin sorumlulukları artınca akademik başarıları da artmıştır, Araştırma bulguları literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Keywords

Ergen, Değerler, İstenmeyen Öğretmen Davranışı, Akademik Başarı

Read: 93

Download: 32