HEDONIST ADVERTISEMENTS THROUGH WOMAN BODY: MAGNUM ADVERTS
KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN YAPILAN HEDONİST REKLAMLAR: MAGNUM REKLAMLARI

Author : Gonca UNCU
Number of pages : 1-22

Abstract

Küreselleşme, insanların tüketim alışkanlıklarında, benzer şeyler şeyleri istemele-rini sağlayarak değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için kullanılan en önemli araç reklamcılıktır. Reklam, tüketicilerin yalnızca ihtiyaç duyduklarını değil, ihtiyaç duymadıklarını da kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Tüketici üründen manevi bir tatmin satın aldığından, tüketici için ürünün duygusal fayda-ları fiziksel faydalardan daha ağır basmaktadır. Çünkü, bu durum bir statüyü, ya-şam tarzını ve ait olunan sosyal sınıfı temsil eder. Reklam, tüketicinin duygusal zaaflarını hedefler, bunu sürekli besler ve bu arzusunu canlı tutar. Reklam bunu hedonistik bir stratejiyle yapmaktadır. Cinsellik, şehvet, arzu ve zevk gibi duygular, hedonistik reklamcılıkta en yaygın kullanılan kavramlardır. Bu çalışma, tüketim döngüsünün özellikle kadın bedeni ve cinsellik yoluyla nasıl kullanıldığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu fenomen, Magnum'un hedonist reklamlarıyla gös-tergebilimsel olarak incelenmiştir. Dünyanın en tanınmış dondurma markası Mag-num, hedonik tüketim zevkine dayalı yaptığı ‘Haz’ kampanyaları bu alanda ya-pılmış en çarpıcı reklam örnekleridir. Magnum bir dondurma markası olarak, cin-selliğini çağrıştırır ve küresel olarak kadın ile ilişkilendirilir. Bu çalışmada, Mag-num reklamlarını incelemek için Roland Barthes'ın göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, Magnum'un hedonist reklam serisi olan: "Canavarı Ser-best Bırak" dizisi, örneklem olarak seçilmiş ve göstergebilimsel olarak incelenmiştir. Böylelikle reklamın kadın cinselliği üzerinden yarattığı hazcılık ile küreselleşmenin yarattığı tüketim algısı arasındaki ilişki, ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.

Keywords

Hedonizm, Hedonist Reklam, Küreselleşme, Magnum, Dondurma, Haz, Göstergebilim, Roland Barthes

Read: 148

Download: 71