HIRİSTİYANLIKTA MONOFİZİT VE DİYOFİZİT KİRİSTOLOJİNİN KONSİLLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MONOPHYSITIS AND DIOPHSITIS CRYPTOLOGY İN CHRISTIANITY İN TERM OF COUNCILS

Author : Sedat ALTUNKANAT
Number of pages : 389-413

Abstract

Hıristiyanlık doğu menşeli bir din olmasına rağmen batı medeniyetinin inşasında önemli rol oynamıştır. Dinlere genel olarak baktığımızda dinler doğdukları coğrafyaları ve kültürleri şekillendirerek geliştiklerini görmekteyiz. Oysa ki Hıristiyanlık Batı’ya doğru ilerledikçe eski kültürlerden etkilenerek Teslis’e yaklaşmış, Doğu’daki ilerlemesinde ise nispeten aslını korumuştur. Bu gelişmenin temel etkeni Hıristiyanlığın misyonerlik faaliyetlerden kaynaklı mı, kendi peygamberleri ve kutsal metinleri midir? Yoksa karşılamış olduğu kültürlerin ve siyasi atmosferin Hıristiyanlık için daha elverişli bir ortam olmasından dolayı mıdır? Gibi sorular ışığında Hıristiyanlığın inanç sisteminin bu tarihsel süreçte nasıl bir tekâmül geçirdiği makalemizin içeriğini oluşturacaktır. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinden II. Vatikan Konsiline kadar Monofizit (mia/fisis=birleşik tabiat) ve Diyofizit (dio/fisis=çift tabiat) Kristoloji tartışmaları devam etmiş ve günümüze kadar da bu tartışmaların yansımaları devam etmektedir. Biz bu makalemizde, Hıristiyanlık tarihi kadar eski olan bu teolojik tartışmaların arka plandaki tartışma nedenleri ve sonuçlarını Konsiller bağlamında izah etmeye çalışacağız.

Keywords

Monofizit, Diyofizit, Kristoloji, Liturjik, Krode, Sinod, Konsil

Read: 73

Download: 21