TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARIN TÜREV ÜRÜN KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOĞRUSAL MODEL UYGULAMASI ,
THE FACTORS AFFECTING DERIVATIVE PRODUCT USE OF BANKS OPERATING IN TURKEY: LINEAR MODEL APPLICATION

Author:

Number of pages : 246-258

Abstract

Türev ürünler hem finansal hem de finansal olmayan kurumlar için iyi bir risk yönetim aracıdır. Türev ürünler genellikle, çok uluslu şirketler tarafından korunma amacıyla, yani finansal riski en aza indirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok uluslu firmalar yerel şirketlerden daha fazla kur riskine maruz kalmaktadır, riskten korunma onlar için büyük değer taşımaktadır. Bankalar da kredi verirken ve mevduat toplarken karşı karşıya kaldığı riskleri en aza indirmek amacıyla türev ürün kullanmaktadır. Bu bağlamda türev ürün kullanımını etkileyen faktörlerin ortaya konması son derece önem arz etmektedir. Bu çalışma Türkiye’deki bankaların türev ürün kullanımını etkileyen faktörleri inceleyerek, faktörlerin hangi oranda etkilediğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Kullanılan tüm veri setleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri dağıtım Sistemi’nden alınmıştır. Çalışmada doğrusal model uygulanılarak açıklanan bağımlı değişken Türk Lirası cinsinden “Türev Finansal Aylık Varlıklar” ve bağımsız değişkenler (Türk Lirası cinsinden Türk parası Mevduatı, TRY/USD Türk Lirası Amerikan Doları kuru, Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan faiz) arasındaki ilişki pozitif yönlüdür.

Keywords

Abstract

Derivative products are a good risk management tool for both financial and non-financial institutions. The derivatives are commonly used by multinational companies for protection purposes, that is to minimize financial risk. The multinational companies are exposed to foreign currency risk more than local companies, and hedging is of great value to them. Banks also use derivative products in order to minimize the risks they faced while giving credit and collecting deposits. In this context, it is extremely important to reveal the factors that affect the use of derivatives. This study is carried out in order to determine to what extent the factors affected the use of the derivatives by examining the factors affecting it by banks in TurkeyAll data sets used are taken from the Electronic Data Distribution System of Central Bank of the Republic of Turkey. In the study, the relationship between the dependent variable “Derivative Financial Monthly Assets” in Turkish Lira and independent variables (Turkish Lira Deposit in Turkish Lira, TRY / USD, Turkish Lira,US Dollar rate, Interest applied to deposits opened by banks) explained by applying the linear model is positive.

Keywords