PORTFOLYO KULLANIMININ ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ,
THE EFFECT OF PORTFOLIO USAGE ON SELF-REGULATED LEARNING SKILLS

Author:

Number of pages : 497-514

Abstract

Çalışmanın amacı biyoloji öğretmenliği öğretmen adaylarının öz düzenlemeli öğrenme becerileri üzerinde etkisi olan motivasyonel becerilerin portfolyo kullanımı ile değişimini incelemektir. Araştırma hem nitel hem nicel araştırma yöntemlerini içeren karma yaklaşımın benimsendiği bir çalışmadır. Veriler katılımcılarla yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarla ve ‘Öğrenmede Motive Edici Stratejiler’ ölçeği ile toplanmıştır. Katılımcılarla yapılan portfolyo çalışması sonucunda, portfolyonun içsel motivasyon, dışsal motivasyon, görev değeri ve öğrenme inancını arttırma da, sınav kaygısını azaltma da etkili olduğu görülmüştür. İçsel motivasyon alt boyutunda hedef belirleme, öğrenme isteği, çalışma isteği ve derse yönelik ilgilerinde bir artışın olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarına verilen geri bildirimlerin ve dönem başında hedef belirlemiş olmalarının dersin gereklerini yerine getirme konusunda onları teşvik ettiği görülmüştür. Tüm bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının kendini ifade etme, yeterliliklerine farklı bir bakış açısıyla yaklaşma, not tutma ve planlama yapma becerilerini kazandırma konusunda portfolyonun etkili olduğu belirlenmiştir

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate the change of motivational skills that have an impact on the self-regulated learning skills of preservice biology teachers. Research is a study in which a mixed approach involving both qualitative and quantitative research methods is adopted. . The data were collected through semi-structured interviews with participants and the scale of " Motivated Strategies for Learning Questionnaire ". As a result of the portfolio study conducted with the participants, it was seen that the portfolio was effective in increasing intrinsic motivation, extrinsic motivation, task value and learning belief, and reducing test anxiety. It was observed that there was an increase in the goal setting, learning desire, desire to work and interest in the lesson in the inner motivation sub-dimension. It was seen that the feedbacks given to prospective teachers and the fact that they had set goals at the beginning of the semester encouraged them to fulfill the requirements of the course. When all the findings were examined, it was determined that the portfolio was effective in giving pre-service teachers' ability to express themselves, approach their competencies from a different perspective, take notes and plan.

Keywords