BİR SAVUNMASIZ GRUP OLAN, HİV (İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ) VE AİDS TAŞIYICILARININ HUKUKİ DURUMLARININ İNCELENMESİ: AVRUPA, ABD VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI,
AN INVESTIGATION OF THE LEGAL STATUS OF HUMAN IMMUNODEFİCİENCY VIRUS (HIV) AND AIDS CARRIERS WHO ARE AN VULNERABLE GROUP: EUROPE, USA AND TURKEY COMPARISON

Author:

Number of pages : 568-587

Abstract

Gerek WHO gerekse Birleşmiş Milletler’e göre, incinebilir bireylerin yer aldığı “savunmasız grup” kavramı, günümüzde bir çok alanda tartışılmakta ve bu konuda bir çok çalışma yapılmaktadır. Bireylerin salt insan olmasından kaynaklanan bu durum, onların karşılaştığı koşullar altında değişmekte ve bir hak olarak devletlerce tanınmaktadır. Savunmasız gruplardan biri de Hiv+ bireyler ile Aids taşıyıcısı olan bireylerdir. Bu kişiler sahip oldukları hastalık bakımından birçok önyargı ve dışlamaya maruz kalmaktadırlar. Bu hususlardan en önemlisi ise, bireylerin sağlığa ve hukuka ilişkin haklarının ortaya konması ya da tanınması olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmada öncelikle teorik betimlemeler yapılarak, bilhassa mevzuatlara dayanan bilgilere yer verilmiştir. Ardından ise ilgili kavramların uluslararası hukuktaki durumu irdelenmek üzere, taşıyıcı bireylerin Avrupa, ABD ve Türkiye’deki sağlık hakları ve hukuki durumları karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

According to both WHO and the United Nations, the concept of "vulnerable group" including vulnerable individuals is discussed in many areas today and many studies are conducted on this subject. This situation arising from the fact that individuals are merely human changes under the conditions they face and is recognized by states as a right. One of the vulnerable groups is HIV + individuals and AIDS carriers. These people are exposed to many prejudices and exclusions in terms of their illness. The most important of these issues can be described as the demonstration or recognition of individuals' rights to health and law. In this study, first of all, theoretical descriptions are made, and especially information based on legislation is included. Then, for to examine the status of relevant concepts in international law Turkey, health rights of individuals living in the US and Europe compared to their legal status.

Keywords