OSB’LERİN KURULUŞ ŞARTLARI BAĞLAMINDA BAFRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN COĞRAFİ ANALİZİ (SAMSUN)

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 340-367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ

             Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte ülkenin kalkınmasının sanayileşmeye bağlı olduğu öngörülmüştür. Bu bağlamda belli bir plan dâhilinde, şehirlerin dışında, sanayi kuruluşlarının ortak altyapıdan yararlandıkları iş birliği içerisinde çalıştıkları ortam olan organize sanayi bölgeleri hızlı, kolay ve planlı sanayileşmenin gerçekleşmesi için bir araç olarak görülmüştür. Bu amaçla Türkiye’de birçok yere organize sanayi bölgeleri kurulmuştur.

             Bu çalışmanın amacı Samsun'da Bafra Karma ve İhtisas Medikal Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların sanayi kollarına göre kuruluş yeri özellikleri ve çevreleriyle ilişkilerini coğrafi açıdan değerlendirmek; kuruluş şartlarını, gelişimlerini ve potansiyellerini analiz etmektir.

             Bu çalışmada yerinde gözlem, anket ve mülakat yöntemine başvurulmuş ve elde edilen bulgulardan yararlanarak SWOT analizi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler CBS’den yararlanılarak haritalandırılmıştır. Buna göre; Samsun ilinde verimli tarım alanlarının yakın  çevresinde Bafra Karma ve Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde tarıma dayalı sanayi öne çıkmış olsa da yatırımlar beklenilen seviyede değildir. Ayrıca gıda ürünleri imalatında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar ihtiyaç duyulan hammaddeyi buradan temin etmekte güçlük çekmektedir. Buna göre tarım üretiminde verim artışını sağlayacak yöntemlerin uygulanması ve sözleşmeli tarımın hem çiftçiyi hem de imalatçıyı memnun edecek şekilde düzenlenmesi faydalı olacaktır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE BAFRA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE IN THE CONTEXT OF THE ESTABLISHMENT CONDITIONS OF IP (SAMSUN)

It is predicted that the country's development depends on industrialization together with the First Five-Year Development Plan in Turkey. In this context, industrial park are the areas where industrial organizations work in cooperation with a common infrastructure, within a certain plan, outside of cities. In addition, industrial park have been seen as a tool for fast, easy and planned industrialization. For this purpose, so many Industrial Park are established all around Turkey. 

This study’s aim is to analyse Bafra Mixed and Medical Specialized Industrial Park in terms of establishment place and its features, their relations with the environment , basic conditions of establishment, development and industrial potential. In addition, observation on site, interview and survey techniques were used. SWOT analysis has been done benefiting from the this findings. Agriculture-based industry were came into prominence In  Bafra Mixed and Medical Specialized Organized Industrial Zone. however, investments are not at the expected level. In addition, although firms  have difficulty in providing the raw material needed. Accordingly, yield should be increased in agricultural production. However, contractual farming should be arranged to satisfy both the farmer and the manufacturer. This will contribute to the development of both the industry and the agricultural sector in the district.

Keywords