TRABZON İLİ YOMRA İLÇESİ AĞIZLARI ÜZERİNE BAZI DİKKATLER,
SOME CONSIDERATIONS ON THE YOMRA DISTRICT DIALECTS OF TRABZON PROVINCE

Author:

Number of pages : 665-674

Abstract

Her ağız bölgesini ve ağız özelliğini oluşturan tarihî bir çerçeve bulunmaktadır. Hiçbir ağız özelliği o tarihî çerçeveden bağımsız düşünülemez. Trabzon ilinin Yomra ilçesindeki ağız özelliklerinin oluşmasında sosyal ve coğrafî etkilerin yanında tarihî faktörler özellikle rol oynamıştır. Bu tarihî faktörlere bağlı olarak bölge ağızlarında önemli bir yeri olan Urum Türkçesinin etkisi göz ardı edilemez. Yomra ilçesi ağızları, bazı ses ve şekil bilgisi özellikleri yönünden Trabzon ili ağızlarından ayrılmaktadır. Ses kayıt cihazıyla elde ettiğimiz derlemeler ve yörenin konuşuru olan öğrencilerimizden aldığımız bilgiler bu farklılıkları destekler niteliktedir. Bu çalışmada, söz konusu farklılıkların neler olduğu örneklerle açıklanacak ve Yomra ilçesi ağızlarındaki Urum Türkçesi etkisine değinilecektir. Çalışmanın sonuna yöre ağzını örnekleyen metinler ile sık kullanılan sözcüklerin anlamları eklenecektir.

Keywords

Abstract

There is a historical framework which forms every region of a dialect and characteristic of a dialect. Any characteristic of a dialect cannot be considered independently of the historical framework. In formation of characteristics of dialect in Yomra District of Trabzon Province, historical factors specially played a role besides social and geographical impacts. Based on these factors, Urum Turkish’s impact which has an important place in local dialects cannot be ignored.  Dialects in District of Yomra are different from Trabzon Province Dialects in the aspect of some phonetic and morhological properties. The reviews we collected by a voice recorder and the data we obtained from the students who are the speakers of the area support these differences. In this study, it will be explained what are these differences with examples and Urum Turkish’s impact on Distinct of Yomra will be overviewed. Texts which exemplifies the local dialects and meanings of frequent words will be attached to the end of the article.

Keywords