ANALİTİK PSİKOLOJİ KURAMI BAĞLAMINDA NAZAN BEKİROĞLU’NUN “NAR AĞACI” ROMANINDAKİ KİŞİLİK TİPLERİ,
CHARACTER TYPES İN NAZAN BEKİROĞLU'S "NAR AĞACI " NOVEL İN THE CONTEXT OF ANALYTİCAL PSYCHOLOGY THEORY

Author:

Number of pages : 528-542

Abstract

Edebi eserler, insanı tüm yönleriyle incelemeyi ve tanıtmayı amaçlar. Bunun için geniş ruh çözümlemeleri yaparlar; insanın iç dünyasını, duygu ve hayallerini ortaya çıkarmaya çalışırlar. Bu noktada güzel sanatların bir dalı olan edebiyat ile genç bir bilim dalı olan psikolojinin ilişkisi başlar. Psikolojik bir terim olan tipoloji, en genel anlamıyla insan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemidir. İnsan davranışları arasında pek çok benzerlik olmakla birlikte, farklılıklara dayalı bir kuram ortaya koyan Carl Gustav Jung, temelde iki insan tipi üzerinde odaklanır: dışa dönük ve içe dönük. Bu bağlamda Jung, insan psikolojisini çözümleyebilmek adına temel kişilik ve duyuşsal özellikler sınıflaması yaparak kuramsal çerçevede bazı sonuçlar elde etmiştir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından Nazan Bekiroğlu’nun “Nar Ağacı” romanında birden fazla karakter yer almaktadır. Bu makaledeki amacımız, Carl Gustav Jung’un kuramsal çerçevesinden yola çıkarak, romandaki karakterlerin ruhsal durumlarını çözümlemek, insan ilişkilerindeki tutumlarının kişilik tipolojisi ile ne derecede paralellik gösterdiğini ortaya koymaktır. 

Keywords

Abstract

Literary works aim to examine and introduce human beings in all aspects. They do extensive soul analyzes for this; They try to reveal the inner world, feelings and dreams of the human. At this point, the relationship between literature, a branch of fine arts, and psychology, a young science, begins. Being a psychological term, typology is a method of identifying and distinguishing human types in the most general sense. Although there are many similarities between human behaviors, Carl Gustav Jung, who put forward a theory based on differences, basically focuses on two types of people: extroverted and introverted. In this context, Jung obtained some theoretical results by classifying basic personality and affective characteristics in order to analyze human psychology. There are more than one character in the "Pomegranate Tree" novel by Nazan Bekiroğlu, one of the important writers of the Republican Period Turkish Literature. Our aim in this article is to analyze the mental states of the characters in the novel, based on the theoretical framework of Carl Gustav Jung, and to reveal to what extent their attitudes in human relations are in parallel with personality typology.

Keywords