KIRGIZİSTAN’DAKİ DİN GÖREVLİLERİNİN HADİS BİLGİ DÜZEYLERİ,
THE LEVELS OF HADITH KNOWLEDGE OF IMAM IN KYRGYZSTAN

Author:

Number of pages : 91-115

Abstract

Cami ve cemaat yoluyla dini bilgi almak isteyen insanların doğrudan irtibat kurduğu kişiler öncellikle erkekler için imamlar veya müezzinler, bayanlar için Kur'an Kursu öğreticileridir. Din hizmetlerinin temelini bu kimseler teşkil eder. Dolayısıyla din görevlilerinin bilgi birikimleri hitap ettiği toplumun verimli bir din hizmeti almalarında son derece etkilidir. Din görevlilerinin vazifelerini icra ederken en çok başvurdukları kaynak olarak Sünnet/Hadisi görmekteyiz. Bu nedenle din görevlilerinin Sünnet/Hadis algısı üzerinde durum tespiti anlamında geniş kapsamlı bir araştırmanın yapılması önem arz etmektedir.

Bu genel amaç ve problem çerçevesinde Kırgızistan’ın yedi farklı bölgesinde 226 farklı din görevlisine geniş bir anket yapılmıştır. Bu araştırmada elde ettiğimiz verileri toplu olarak değerlendirdiğimizde din görevlilerinin Hadis kaynaklarını yeterince tanımadıkları, bu alanda yazılmış ve Kırgız diline tercüme edilmiş eser olmadığı için kaynaklara ulaşma noktasında sıkıntı çektikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla din görevlilerinin sahip oldukları hadis malumatının net olarak mevzu diyemesek de büyük ölçüde zayıf hadislerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Daha doğrusu hadislerin zayıfını sahihinden ayırt edecek derecede yeterli eğitim alamadıkları ve bu konuda kaynak sıkıntısı da çektikleri anlaşılmaktadır. Özellikle kadınlarla ilgili mevzu (uydurma) hadislerin büyük oranda sahîh olarak belirtilmesi din görevlilerinin olumsuz kadın algısına sahip olduklarını göstermektedir.

Keywords

Abstract

Those who want to religious knowledge through mosques and congregations meet their needs either from imams or teachers of the Qur’anic Courses based on their being males or females. The bases of religious services are constituted by those people. Because of this, the accumulation of religious knowledge of imams is extremely important to present effective religious services for target group. Imams use mostly hadiths which are the second source of Islam during their religious services. For this purpose, searching their hadith knowledge is very important.

Within the framework of this general purpose and problem, 226 different imams in seven different regions of Kyrgyzstan were surveyed.

When we evaluate the data obtained from this study we found that imams do not know basic hadith sources sufficiently and they have some difficulties at reach to those sources because there are not enough hadith sources or some basic hadith sources have not been translated into Kyrgyz language yet. Thus, it can be said that  much more of imams’ knowledge concerning hadith are fabricated or weak hadiths. The main reason for this is that since they have not taken enough hadith courses or information during their education, they cannot distinguish authentic hadith from fabricated hadith. They have particularly negative images about women because they accept fabricated hadith concerning women as authentic hadiths.

Keywords