MÜZİK EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN YETİŞKİNLERİN TÜKENMİŞLİK VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 588-607
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, müzik eğitimi alan ve almayan yetişkinlerin tükenmişlik ve depresyon düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla, İstanbul’da farklı meslek gruplarında görev yapan 25 ile 55 yaş aralığında, en az lise mezunu olan bireylere, demografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır. Bulgulara göre; müzik eğitimi alan ve almayan bireylerin depresyon düzeyleri, duygusal tükenme düzeyleri, duyarsızlaşma düzeyleri ve kişisel başarı düzeylerinin anlamlı oranda farklılaştığı (sırasıyla; t=2,269, p=0.025; t=3,460, p=0.001; t=4,108, p<0.001, p=0.019), müzik eğitimi alan katılımcıların, almayanlara göre kişisel başarı düzeylerinin yüksek olduğu; depresyon skorlarının, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; çalışmamızda müzik eğitimi almanın; depresyon düzeyleri, duygusal tükenme düzeyleri, duyarsızlaşma düzeyleri ve kişisel başarı düzeylerini olumlu olarak etkilediği bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the burnout and depression levels of adults who receive and do not receive music education in terms of various variables. For this purpose, demographic data form, Beck Depression Scale and Maslach Burnout Scale were applied to individuals between the ages of 25 and 55 who work in different occupational groups in Istanbul and have at least high school graduation. According to the findings; The depression levels, emotional exhaustion levels, depersonalization levels and personal achievement levels of individuals who received and did not receive music education differed significantly (respectively; t = 2.269, p = 0.025; t = 3.460, p = 0.001; t = 4.108, p <0.001, p. = 0.019), the personal success levels of the music education participants were higher than those who did not; Depression scores, emotional exhaustion and depersonalization levels were found to be lower. As a result; In our study, getting music education; It was found to positively affect depression levels, emotional exhaustion levels, depersonalization levels and personal achievement levels.

Keywords