ÇATAK KANYONU CAM SEYİR TERASI, AZDAVAY/KASTAMONU

Author :  

Year-Number: 2020-25
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-15 11:53:50.0
Language : Türkçe
Konu : Coğrafya
Number of pages: 381-404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 2017 yılında turizme açılan Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası incelenmiştir. Bu tesis, Türkiye’de son yıllarda alternatif turizm faaliyetleri kapsamında gelişme gösteren alanlardan birisi olan kanyon turizmi ve bu kanyonların vadi yamaçlarından birisi üzerine inşa edilerek kanyonun geniş bir perspektiften görülmesine imkân tanıyan seyir teraslarından birisidir. Kastamonu iline bağlı Azdavay ilçe merkezinin 7 km kuzeybatısında yer alan cam seyir terası, Çatak Kanyonunun doğu yamacı üzerinde inşa edilmiştir. Çalışma ile Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası ve yakın çevresinin coğrafi özelliklerini incelemek, turizm ve rekreasyon alanı olarak sürdürülebilir ve etkin kullanımına yönelik planlama önerilerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak 2018 ve 2019 yaz aylarındaki arazi çalışmalarıyla sahanın coğrafi özellikleri ile yakın çevresindeki destinasyon alanları tespit edilmiş, ziyaretçi ve işletmecilerle görüşmeler gerçekleştirilmiş, ilgili kurum ve kuruluşlardan cam seyir terası ile ilgili veriler temin edilerek yorumlanmıştır.

Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası 2017 yılı eylül ayında turizme açılmasından 2020 yılının başlarına kadar devamlı artan bir ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. Kısa sayılabilecek bir sürede Azdavay ilçesi ve Kastamonu ili turizmine sağladığı katkılar düşünüldüğünde bu tesisin yapılmasının isabetli bir yatırım olduğunu göstermektedir. Tesis açıldığı günden bugüne toplam 130.764 kişi ziyaret etmiştir. Özellikle tesiste yapımı süren engelsiz yürüyüş yolunun da tamamlanmasıyla gelen ziyaretçi sayısının daha da artacağı düşünülmektedir. Cam seyir terasının etkin kullanılması için yakın çevresinde bulunan diğer destinasyon alanları ile birlikte planlanarak, Batı Karadeniz tur güzergahlarına dahil edilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, Çatak Canyon Glass View Terrace, which was opened to tourism in 2017, was examined. This terrace which is one of the areas showing the canyon development in the context of tourism activities in Turkey allows to see the canyon from a broad perspective. It was built on one of the slopes of the canyon. The glass observation deck, located 7 km northwest of Azdavay district center of Kastamonu province, was built on the eastern slope of the Çatak Canyon. The aim of this study is to examine the geographical features of the Çatak Canyon Glass View Terrace and its close surroundings, and to contribute to the planning suggestions for sustainable and effective use as a tourism and recreation area. For this purpose, during the summer months of 2018 and 2019, the geographical features of the site and the destination areas in its vicinity were determined, meetings were held with visitors and operators, and data on the glass viewing terrace were obtained from relevant institutions and organizations and interpreted.

Çatak Canyon Glass Observation Terrace has reached a steadily increasing number of visitors from its opening to tourism in September 2017 until the beginning of 2020. Considering its contribution to the tourism of Azdavay district and Kastamonu province in a short period of time, it shows that the construction of this terrace is an appropriate investment. A total of 130,764 people have visited it since its opening. It is thought that the number of visitors will increase even more with the completion of the barrier-free walking path that is under construction in. It is of great importance that the glass observation deck is planned together with other destination areas in its vicinity and included in the Western Black Sea tour routes.

Keywords


 • Akkan, E. (1970) Bafra Burnu-Delice Kavşağı Arasında Kızılırmak Vadisinin Jeomorfolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.

 • Atalay, İ. (1983) Türkiye Vejetasyon Coğrafyasına Giriş. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

 • Aylan, S. (2019) Ulubey Kanyonlarına Yönelik Sosyal Medyada Yapılan Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: TripAdvisor.com Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4), 2582-2598.

 • Aylar, F. (2019) Azdavay İlçesi Doğal Turistik Çekicilikleri Destinasyonuna Bir Katkı: Saray Şelalesi (Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler). Gece Kitaplığı, Ankara.

 • Aylar, F., Zeybek, H. İ., Dinçer, H. (2019) Medil (Köklü) Mağarası (Azdavay-Kastamonu) ve Turizm Açısından Önemi. Doğu Coğrafya Dergisi, 24 (41), 15-38.

 • Bağcı, H. R., Şirin, M., Zeybek, H. İ. (2019) Torul Kalesi (Gümüşhane) Cam Seyir Terası. Gümüş- hane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (Ek Sayı), 111-123.

 • Bahadır, M. (2013) Kovada Gölü Milli Parkı’nın Sürdürülebilir Yönetimi. Doğu Coğrafya Dergisi, 18 (30), 287-309.

 • Berndt, C., Yıldırım, C., Çiner, A., Strecker, M. R., Ertunç, G., Sarıkaya, M. A., Özcan, O., Oz- turk, T., ve Kiyak, N. G. (2018). Quaternary uplift of the northern margin of the Central Anatolian Plateau: New OSL dates of fluvial and delta-terrace deposits of the Kızılırmak River, Black Sea coast, Turkey. Quaternary Science Reviews 201, 446-469.

 • Ceylan, S. (2004) Yazılı Kanyon (Sütçüler, Isparta) Tabiat Parkı'nın Turizm Açısından Önemi ve Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 59-82.

 • Çatır, O. & Şimşek, A. (2019). Festival Çevre Atmosferi, Ziyaretçi Memnuniyeti ve Bağlılığı: Ulubey Kanyon Kültür ve Turizm Festivali Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (1), 132-154.

 • Çetinkaya, G., Kambu, A., Nakamura, K. (2017) Sustainable Development and Natural Resource Management: an Example from Köprülü Kanyon National Park, Turkey. Sustainable De- velopment. 22, 63–72.

 • Gül, S., Zeybek, H. İ., (2017) Jeomorfolojik Birimlerin Turizm Amaçlı Kullanımına Bir Örnek: Şahinkaya Kanyonu (Vezirköprü-Samsun). Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (12-14 Ekim 2017) Bildiriler Kitabı, Elazığ.

 • Gürgöze, S., Uzun, A. (2017) Ozan Kanyonu’nun (Malatya) Jeomorfolojisi. Uluslararası Jeomor- foloji Sempozyumu 2017 (12-14 Ekim 2017) Bildiriler Kitabı, Elazığ.

 • İbret, B. Ü., Cansız, E. (2016) Kanyon Turizmi ve Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi Gere- ken Bir Yöre: Küre Ersizlerdere-Karacehennem Kanyonu. Marmara Coğrafya Dergisi, 34, 107-117.

 • Kalem, S. (2001) Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunabilmesi İçin Turizm Potansiyelinin Belirlenme- sinde Bir Yöntem Yaklaşımı ve Kastamonu İli Kıyı Bölgesi ve Yakın Çevresinde Uygulanması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2020). 2000-2020 yılları arası konaklamalı ziyaretçi sayısı verileri.

 • Keçer, M., Ateş, S., Erkal, T., Karakaya, F. (2001) Kastamonu Merkez İlçesi ve Kentleşme Alanlar ının Yerbilim Verileri. MTA Derleme No: 10454.

 • Kurter, A. (1982) Kastamonu ve Çevresinin Doğal Görünümü. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Ede-

 • Paslı, M. M., Çelikkanat Paslı, N. (2019) Giresun İlinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendiril- mesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (Ek Sayı), 297306.

 • Oktay, K., İşlek, E., Yaşar, U. (2016) Kastamonu’da Doğa Turizmi Potansiyelinin Değerlendiril- mesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9 (2), 47-54.

 • Özdemir, Ü., Zaman, S., Sever, R. (2004) Rekreasyonel Açıdan Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu. Doğu Coğrafya Dergisi, 9 (12), 207-220.

 • Öner, E. (1990) Samsun ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası, Ankara Üniversitesi Ankara.

 • Özgüç, N. (1994) Turizm Coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

 • Öztürk, S. (2005) Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı’nın Rekreasyonel Kaynak Değerle- rinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2, 138-148.

 • Öztürk, S., Tönük, G. U., Arıcak, B. (2012) Devrekani Çayı Alt Havzası’nın Doğal Kaynak De- ğerlerinin CBS ile Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi Özel Sayısı, 14-21.

 • SEGE (2019). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmilik Sıralaması Araştırması SEGE-2017. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yayını Sayı: 2: Ankara.

 • Tanrısever, C., İbret, B. Ü., Aydınözü, D., Cansız, E. (2016) Geomorphologic Features and Tou- rism Potential of the Valla Canyon-Kastamonu/Turkey. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 50,

 • Uğuz, M. F., Sevin, M. (2010) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 1/100.000 Ölçekli Tür- kiye Jeoloji Haritaları Kastamonu E30 ve D30 Paftaları, 135.

 • Uzun, A. (1995) Gerze Alaçam Arası Kıyı Bölgesi'nin Jeomorfolojisi. Konya: Öz Eğitim.

 • Zeybek, H. İ., Uzun, A., Bahadır, M., Dinçer, H., Gürgöze, S., Bayram, İ. (2017) Reşadiye (Zinav) Kanyonu, Tokat. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017 (12-14 Ekim 2017) Bildiriler Kitabı, Elâzığ.

 • URL 1. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (2020) Milli Parklar.

 • URL 2. Mali Hakem (2020). Azdavay Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası Yapım İşi İhale detayı.

 • URL 3. Azdavay Belediyesi (2020). Azdavay Tarihçe. https://www.azdavay.bel.tr/tarihce-

 • URL 4. Gezilmesigerekenyerler.com (2020) Türkiye’de Cam Teraslar ve Seyir Terasları.

 • URL 5. youtube.com (2020). Azdavay İlçesi Çatak Kanyonuna Cam Teras Yapılıyor.

                                                                                                    
 • Article Statistics