N. A. BERDYAEV’İN TİN ANLAYIŞI

Author:

Number of pages: 494-504
Year-Number: 2021-27

Abstract

Berdyaev, gerçeklik anlayışı açısından, düalist bir filozoftur.  Bir yanda doğanın, maddenin, zorunluluğun krallığını, diğer yanda ise tinin, özgürlüğün, eylemin krallığını kabul eder. Bu iki dünya, iki krallık birbirine karşıttır. Gidimli düşünce ve rasyonel kavramlarla ulaşılamayan tinsel hakikatler, özgürlük, Tanrı-insan ilişkisi sadece tinsel deneyimle açık hale gelir. Bu deneyim, rasyonel kavramlarla ya da mantığın diliyle değil, sembol ve mit aracılığıyla ifade edilir. Bu çalışmada Berdyaev’in tin ve onunla bağlantılı olarak tinsel deneyim anlayışına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Berdyaev is a dualist philosopher in terms of his understanding of reality. He accepts the kingdom of nature, matter, necessity on the one hand, and the kingdom of spirit, freedom, action on the other. These two worlds, two kingdoms are opposed to each other. Spiritual truths, freedom, God-human relationship, which cannot be reached with discursive thought and rational concepts, become clear only through spiritual experience. This experience is expressed through symbol and myth, not by rational concepts or the language of reason. In this study, Berdyaev's understanding of spirit and spiritual experience in connection with it is included.

Keywords