ENGLISH TEACHERS’ OPINIONS AND EXPERIENCES REGARDING TEACHING PRINCIPLES AND METHODS,
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ

Author:

Number of pages : 1-20

Abstract

Araştırmanın amacı İngilizce öğretmenlerin öğretim ilke ve yöntemlerine ilişkin görüş ve deneyimlerinin incelenmesidir.  Araştırma nitel yaklaşımlardan olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da özel ve devlet okullarında farklı kademelerde çalışan, kıdem ve eğitim durumlarına göre çeşitlendirilmiş 34
İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veriler uzman görüşü ile hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yaklaşımına uygun olarak analiz edilmiştir. Verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamaları takip edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin derslerinde büyük oranda buluş ve sunuş yolu ile öğretim stratejilerini tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Uyguladıkları yöntem ve teknikler çalıştıkları kademelere göre farklılık göstermesine rağmen öğretmenlerin büyük çoğunlukla öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerini tercih ettikleri tespit edilmiş. Öğretmenler, öğrenci merkezli, bireysel farklılıkları dikkate alan, sağlıklı bir öğretmen-öğrenci ilişkisi olduğu durumlarda derslerinden verim aldıklarını ifade etmiştir. İdari kısıtlamalar, eğitim ortamındaki eksikler gibi nedenlerin ise dersin verimi düşüren önemli faktörler olduğu öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. Öğretmenlerin küçük bir kısmının öğretim ilke ve yöntemlerine ilişkin kavramsal yanılgıları olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bir kısmının yeterli bir eğitim aldığını ancak birçok öğretmenin ise öğretmenliği deneyim yolu ile öğrendiğini ve lisans ya da pedagojik formasyon eğitimlerinin teori ağırlıklı olduğu ve öğretim elemanlarının olumsuz tutumlarından
dolayı yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the opinions and experiences of English teachers in teaching principles and methods. The research was designed according to qualitative approach and phenomenology pattern. The participants consisted of 34 English teachers. Maximum variation sampling was used. The data were obtained by semi-structured interview questions. The data were analyzed in accordance with the content analysis. As a result, it was found the teachers mostly use teaching strategies through discovery and expository. Many teachers prefer student-centered methods and techniques. They stated the reasons such as administrative constraints and deficiencies in the educational environment decrease the efficiency of the course. Some of the teachers have misconceptions about teaching principles and methods. It was concluded some teachers thought that they had an adequate training.  Bu many teachers expressed they learnt teaching through experience and their pre-service education was totally theoretical.

Keywords