TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA BUKET UZUNER’İN KURMACA ESERLERİNDE GELENEK VE KADIN

Author:

Year-Number: 2020-25
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-15 11:44:16.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 727-740
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

18. yüzyılın sonlarında kadınlara erkeklerle iş, aile ve yasal haklar açısından eşit olanaklar elde etmek düşüncesiyle başlatılan feminist hareket, edebiyat eleştirisine de yeni ve farklı bir bakış açısı getirmiştir. Feminist edebiyat eleştirisinin amacı, cinsiyet rollerinin doğal farklılıkların olması gerekenden daha fazla farklılaştırılmasında erkek egemen ideolojinin belirlemelerini tespit etmektir. Feminist eleştiri araştırmacılara edebiyattaki kadın karakterleri yorumlama, metinlerin dillerindeki cinsiyetçi öğeleri saptama, yazarların bakış açılarındaki tek yanlılıklara dikkat çekme ve kadın yazarların yapıtlarının yeniden değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.Bu çalışmada son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden Buket Uzuner’in romanları ve hikâyeleri incelenerek, Uzuner’in geleneksel Türk toplum yapısını, toplumsal cinsiyet ve kadın meselelerini nasıl işlediği görünür kılınmaya çalışılacaktır.  Türk edebiyatında sınırlı incelemelerin ötesine geçmeyen feminist edebiyat eleştirisi merkeze alınarak, bu eleştiri etrafındaki kavram, değer ve algılamalar Buket Uzuner’in romanlarında ve hikâyelerinde tespit edilip değerlendirilecektir. 

Keywords

Abstract

Feminist movement, which was started at the end of the 18th century with the idea of providing women with  equal opportunities as men with regards to profession, family, and legal rights, brought a new perspective to literary criticism. The aim of feminist literary criticism is to detect identifications of male-dominant ideology on over-differentiating natural differences of gender roles. Feminist criticism allows researchers to understand woman characters, assign sexist elements in texts, attract attention to unilateralism in authors’ viewpoints, and to reassess woman authors’ works. By examining Buket Uzuner’s novels and stories, who is a very important person in late Turkish literature, this study aims to present how Uzuner handles Turkish social structure, social gender, and woman-related issues. Focusing on feminist literary criticism which is unable to go beyond limited research in Turkish literature, concepts, values, and perceptions regarding this criticism will be detected and evaluated in Buket Uzuner’s novels and stories.

Keywords