FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ, DAVRANIŞ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ,
IDENTIFYING OPINION, ATTITUDES, KNOWLEDGE OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS ON ORGAN DONATION

Author:

Number of pages : 756-765

Abstract

Bu çalışmada Eğitim fakültesi  fen bilgisi öğretmenliği bölümündeki öğrencilerinin organ bağışı konusundaki görüş ve davranış ve bilgi düzeylerini  belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen bilgisi öğretmenliği bölümün de okuyan 18 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Veriler 23 soruluk anket formu ile toplanmıştır ve SPSS 20,0  programı kullanılarak analiz edilmiştir. Organ bağışı hakkında %66,6'sının bilgi sahibi olduğu , %38,8'nin ise gerekli şartları bilmediği tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı organ bağışının gerekliliğine inanırken , konu hakkında bilgilendirmenin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Konu hakkında ilk fikir almak istedikleri kaynağın doktorlar olmasına rağmen  bilgilendirmeyi en fazla okuldan aldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların hiçbiri organ bağışında bulunmadığını, %77,8'nin ise bağışlaması durumda öldükten sonra olmasını istediklerini söylemişlerdir. Sonuç olarak bilgi eksiklikleri olmasına rağmen öğretmen adaylarının  önemli bir kısmının konu hakkında fikir sahibi olduğu ve bağış hakkında olumlu tutumlara sahip olduğu anlaşılmıştır. Gerekli bilgilendirmeler yapılması durumun da organ bağış sayısının artacağı da yapılan çalışma da anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the opinion, attitudes and knowledge  of pre-service teachers studying in  science education department at the Faculty of Education about organ donation. The sample consisted of 18 preservice teachers studying at Siirt University .This study was in descriptive type. The data fort he study were collected with a 23-question questionnaire. The data were analyzed with the SPSS 20.0 package program using percentage and Chi-square analysis. Results  show that while 66.6% of preservice teachers have some information about organ donation, 38.8% of them do not know the necessary conditions. Although they want to get more information from doctors, they get thier information mostly from the schools. All the participants state that they have not donated their organs, and 77.8% said they would like their organs to be donated after death. As a result, despite their lack of knowledge, most of the preservice teacher are open to get informed of  organ donation and are willing to donate their organs. The results of the study  show that  the number of organ donors will lilely to increase if essential information on organ donation is provided.

Keywords