ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL MATERYAL OLUŞTURABİLME ÖZ-YETERLİLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 240-254
Year-Number: 2021-26

Abstract

Bu çalışmada öğretmenlerin dijital materyal oluşturabilme öz-yeterliliğini ortaya koymaya yönelik bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Geçerlik kapsamında; rasyonel yaklaşım temelinde uzman değerlendirmelerine dayalı kapsam ve yapı geçerliği, istatistiksel olarak; açımlayıcı faktör analizi(AFA), doğrulayıcı faktör analizi(DFA) veyakınsak geçerlik analizleriyle yapı geçerliği çalışmaları yürütülmüştür.  Güvenirlik analizlerinde Cronbach alfa, iki yarıya bölme  ve birleştirici güvenirlik belirleme tekniklerinden yararlanılmıştır. Yapının açımlanmasına ilişkin analizler ve Horn paralel analizi ile tek faktörlü, toplam varyansın %92,2’ sini açıklayan 26 maddelik ölçek elde edilmiştir. DFA’yla test edilen modelde maddelerin standartlaştırılmış değerlerinin  0,86 ile 0,98 arasında değiştiği, tüm t değerlerinin istatistiksel olarak manidar olduğu; sınanan ölçme modelinin  uyum indekslerinin mükemmel/ kabul edilebilir ölçütler içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tek faktörlü yapıda DFA bulgularıyla hesaplanan yakınsak geçerlik 0,88’dir. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı her iki çalışma grubunda 0,99; DFA’yla hesaplanan birleştirici güvenirlik katsayısı  (CR) 0,885 bulunmuştur. Bu bulgular, “Öğretmenlerin Dijital Materyal Oluşturabilme Öz-yeterliliği Ölçeği”’nin, bilimsel ve psikometrik açıdan güvenilir, geçerli olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

It was aimed to develop a scale to reveal teachers' self-efficacy to create digital material with this research. Content and construct validity based on expert evaluations on the basis of a rational approach were made within the scope of validity. Statistically; construct validity studies were carried out with exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and convergent validity analysis. Cronbach alpha, split-half and composite reliability determination techniques were used in the reliability analysis. With the analyzes regarding the explanation of the structure and Horn parallel analysis, a single factor scale with 26 items explaining 92.2% of the total variance was obtained. In the model tested with CFA, the standardized values of the items vary between 0.86 and 0.98, all t values are statistically significant; It was concluded that the fit indices of the measurement model tested were within perfect / acceptable criteria. Convergent validity calculated with CFA findings in a single factor structure is 0.88. The Cronbach alpha reliability coefficient was 0.99 in both study groups. The composite reliability coefficient (CR) calculated with CFA was found to be 0.885. These findings showed that "Teachers' Self-Efficacy Scale for Creating Digital Materials" is scientifically and psychometrically reliable and valid.

Keywords