ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE BAKIŞI (KAZAKİSTAN VE BOSNA-HERSEK ÖRNEKLERİ)

Author:

Number of pages: 483-499
Year-Number: 2021-26

Abstract

İnsanlık tarih boyunca kıtlık, yangın ve salgın hastalıklar gibi felaketlerle birçok kez  karşı karşıya kalmıştır. İnsanlık olarak içinden geçmekte olduğumuz son salgın hastalık COVID-19 pandemisidir. Bu salgın dünyanın hemen tamamına hızla yayılmış ve sosyal hayatı altüst etmiştir. Milyarlarca insan aylarca evlerinde diğer insanlardan izole şekilde kalmıştır. Bu durumdan örgün eğitim de payına düşeni almıştır. Bu olumsuz durumla birlikte teknolojik gelişmelere paralel olarak dünyadaki birçok ülke ve okul öğrencilere evden eğitim-öğretim vermeye başlamışlardır. Bu ülkelerden Kazakistan ve Bosna-Hersek’te de yabancı dil Türkçe öğretimi bir yıla yakındır çevrimiçi eğitim  olarak devam etmektedir. Salgın döneminde uzaktan yabancı dil Türkçe öğrenimi gören öğrencilerin görüşlerini belirlemek üzere bu çalışma hazırlanmıştır. Uzaktan yabancı dil Türkçe öğrenen öğrencilerin memnuniyet ölçümleri Türkiye dışında ilk defa yapılmıştır. Çalışmanın bu bakımdan önemli olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçümü için dört kısımdan meydana gelen kapalı uçlu 17 soruluk yapılandırılmış bir dörtlü Likert ölçeği oluşturulmuştur. Hazırlanan ölçek formu  internet üzerinden Kazakistan'daki beş ve Bosna Hersek'teki dört okuldaki 7-11. sınıflar arasındaki 145 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Uygulanan ölçek sonrası öğrencilerin büyük ölçüde örgün eğitime geri dönmek istedikleri, gelir seviyelerinin derslere erişimde engel olabildiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Mankind has faced disasters such as famine, fire and epidemics many times throughout history. COVID-19 pandemic is one we are passing through as humanity. This epidemic spread rapidly to almost the whole world and distressed social life. Billions of people have been in isolation in their homes for months. Formal education has also been influenced from this situation. With this negative situation, in parallel with technological developments, many countries and schools overall the world have started to provide education from home to students. As an example, the Turkish language classes have been teaching online for almost a year in Kazakhstan and Bosnia-Herzegovina. This study was conducted to determine the views of students who have been learning Turkish as a foreign language throughout the epidemic period. Satisfaction measurements of students learning Turkish as a foreign language was conducted for the first time outside Turkey, what makes this study significant. To measure students' satisfaction, a structured four-point Likert scale consisting of four parts with 17 questions with closed ends was created.145 students of 7-11 grades from 5 schools in Kazakhstan and 4 schools in Bosnia and Herzegovina took part in this work. Survey results display that the students wanted to return to formal education and their level of knowledge can become an obstacle in the further study of the language.

Keywords