FARKLI EĞİTİM KADEMELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLİ OKUL, NİTELİKLİ DERS VE NİTELİKLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK ALGILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-26
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-17 11:40:09.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 463-482
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada ortaöğretim, lisans ve lisansüstü eğitim kademelerinde yer alan öğrencilerin nitelikli okul, nitelikli ders ve nitelikli öğretmen kavramlarına yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından olan durum çalışmasının özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucunda farklı eğitim kademelerinde bulanan öğrencilerin nitelikli okul, nitelikli ders ve nitelikli öğretmenin özelliklerine yönelik algılarını temsil eden çeşitli temalar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, farklı eğitim kademelerinde bulunan öğrencilerin algılarına göre bir okulun ve bir dersin nitelikli olmasını sağlayan en önemli özelliğin öğretmenler olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte araştırma kapsamına alınan katılımcıların algılarına göre öğretmenleri nitelikli yapan en önemli özellikler ise öğretmenlerin bilişsel özelliklerinden ziyade duyuşsal özellikleridir.

Keywords

Abstract

This research aims to define students' views of the concepts of qualified school, qualified lesson and qualified teacher in secondary education, undergraduate and graduate education. By considering the features of the case study, which is one of the qualitative approaches to analysis, this study was planned. The data were collected via interview form and content analysis was used for the data analysis. As a result of the content analysis, various themes representing the perceptions of students at different educational levels towards qualified school, qualified lesson and qualified teachers were determined. It has been found that teachers are the most significant aspect that allows a school and a lesson to be qualified according to the perceptions of students at different levels of education. However, according to the perceptions of the participants included in the study, the most important features that make teachers qualified are affective characteristics rather than cognitive characteristics.

Keywords