INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY’S IMPACT ON SOCIO-ECONOMY

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 9-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bilgi ve iletişim teknolojisi faktörlerinin ekonomi ve toplumu nasıl etkilediğini incelemiştir. Çalışma çevresel, hazır olma ve kullanım faktörlerinin sosyo-ekonomiyi nasıl etkilediğini analiz etmiştir. Çalışmada 2014-2016 dönemlerinde Global Bilgi Teknolojileri Raporlarında yayınlanan 60 ülkeden toplanan panel verileri kullanılmıştır. Verilerin iki sürekli bağımlı (sosyo and ekonomi) değişkene sahip olması nedeniyle analizde çok değişkenli varyans analizi (manova) yöntemi uygulanmıştır. Çalışma bulguları, manova modelinin dört farklı istatistiksel testin tamamında istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulunmuştur. Çalışma ayrıca, tüm bağımsız (çevresel, hazır olma ve kullanım) değişkenlerin her iki denklemde de istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ya % 1, % 5 veya % 10 düzeyinde bulmuştur.

Keywords

Abstract

The study aims to analyze how ICT (Information and Communication Technology) factors affect on the economy and society. The study had analyzed how environmental, readiness and usage factors affect socio-economy.  A panel data collected from 60 countries published in the Global Information Technology Reports from 2014 to 2016 periods are used in the study. Multivariate analysis of variance (Manova) method was applied in the analysis as the data has two continuous dependents (social & economy) variables. Study findings showed that the Manova model is significant statistically in all four different statistical tests. The study also found that all independent (environmental, readiness, and usage) variables are significant statistically at either 1%, 5%, or 10% level in both equations.

Keywords