4.SINIF MATEMATİK DERSİ DOĞAL SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2021-26
Number of pages: 295-310
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada 4. sınıf matematik dersi doğal sayılar alt öğrenme alanına ilişkin öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılabilecek bir başarı testi geliştirme süreci anlatılmaktadır. Bu amaçla öncelikle hazırlanacak testin amacı belirlenmiş, ardından doğal sayılar öğrenme alanına ilişkin kazanımlar listelenmiştir. Bu kazanımlara uygun olacak şekilde çoktan seçmeli 20 adet test sorusu hazırlanmış ve hazırlanan bu sorular 2019-2020 öğretim yılında Isparta’da eğitim gören 226 4. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Pilot uygulamadan elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan analiz çalışmaları sonucunda testte yer alan üç soru madde ayırt edicilik indeksleri 0,20’dan küçük olduğu için testten çıkartılmıştır. Ortalama güçlük (p) 0.593, ortalama ayırt edicilik (r) 0.402 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan güvenirlik katsayısı 0.797 olarak tespit edilmiştir. Madde analizi sonucunda orta güçlükte, ayırt edicilik gücü yüksek ve güvenilir bir başarı testi elde edilmiştir. Sonuç olarak 4. Sınıf matematik dersi doğal sayılar alt öğrenme alanında kullanılabilecek 17 sorudan oluşan bir başarı testi hazırlanmıştır. 

Keywords

Abstract

In this survey, the development process of an achievement test, which can be used to evaluate the success of forth grade students related to the natural numbers in math, is presented. For this purpose, the aim of the test was determined firstly place and then the achievements as to the learning topic of natural numbers.twenty multiple-choice questions which are compatible with these achievements were prepared and these questions were put into practice with 226 fourth-grade students in  Isparta in 2019/2020 educational year. As a result of the Analysis made on the basis of the pilot scheme the three questions were found to have an item discrimination value index lower than 0,20 and were omitted from the test. It is calculated that average difficulty was (p)0,593, and distinguishing feature was (r)0,402. Calculated reliability coefficient was found as 0797. At the end of the item analysis, a reliable success test was developed with difficulty feature medium, distinguishing feature high.  As a result, an achievement test consisting of 17 questions that can be used in the natural numbers sub-learning area of ​​the 4th grade mathematics was prepared.

Keywords